Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

                                                                      Kruszwica, 26.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie określonym w § 2 ust. 2 – z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

 

3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego, zobowiązany będzie do wykonywania zadań w następującym zakresie:

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie.
 2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 3. Udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Współpraca z organem nadzorczym.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 6. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 7. obsługa naruszeń ochrony danych osobowych, wsparcie zgłaszania naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane dotyczą, prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,
 8. konsultacje w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych

 

2. W ramach wykonywania swoich obowiązków Wykonawca będzie zobowiązany informować Zamawiającego o dostrzeżonych problemach i wskazywać narzędzia oraz sposoby działania zapewniające prawidłowe wypełnianie przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

4. Zadania po stronie Wykonawcy:

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą i umową.

 

5. Zadania po stronie Zamawiającego:
Płatność na podstawie wystawionej faktury zgodnie z umową.

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.
 • Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie netto.
 • Oferta powinna zawierać warunki płatności.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
 • Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz termin związania ofertą.
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Nie można składać ofert częściowych.

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
2 lutego 2022 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

8. Sposób obliczenia ceny:

Wykonawca określa cenę netto.

Kryteria oceny oferty:

1. Cena – 100 %

 

9. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonych dokumentów tj.: formularza ofertowego, zawierającego oświadczenie
o dysponowaniu odpowiednim doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi organizacji pozarządowych.

 

10. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 

Planowany początek realizacji zamówienia: 01.03.2022 r.

 

 

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Zapytanie ofertowe RODO  
(422 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
Formularz ofertowy  
(316 KB / .docx)
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zmiana treści zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zapytanie ofertowe na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej LGD
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji LSR (badanie typu on-going)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zmiana treści zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zapytanie ofertowe na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej LGD
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji LSR (badanie typu on-going)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2022 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 919
wszystkie wizyty: 2708898
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.