Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Kruszwica, 12.11.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 2/KF/2021

 

Dotyczy: Obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica  NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa księgowo-finansowa i kadrowo-płacowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

 

3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

3.1. Podstawowe informacje
A. Zatrudnienie

a) Ilość osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę: min. 4 etaty – max. 8 etatów
b) Umowy cywilnoprawne: maksymalnie 5 miesięcznie

c) Liczba wypłacanych diet: przeciętnie 10 miesięcznie, max. 25 miesięcznie
B. Ilość dokumentów: średnio miesięcznie ok. 50
C. W chwili obecnej księgowość prowadzona jest w programie: Comarch Optima

 

3.2. Szczegółowy zakres świadczonej usługi:

A. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym m.in.:

- ewidencjonowanie operacji gospodarczych, comiesięczne zamykanie ksiąg rachunkowych najpóźniej do dnia 20-go następnego miesiąca;

- formalno-rachunkowe sprawdzanie wszystkich dowodów księgowych, w szczególności raportów kasowych;

-  dekretacje księgowania dokumentów;

- opracowanie planu kont oraz comiesięczne uzgadnianie ksiąg pomocniczych z księgą główną;

- wyliczanie należnego podatku dochodowego od osób prawnych;

- rozliczanie dotacji UE, w tym sporządzanie finansowych zestawień wniosków o płatność;

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, rozliczanie wyników inwentaryzacji okresowej prowadzonej metodą spisu z natury;

- coroczna weryfikacja sald ksiąg rachunkowych przed zamknięciem roku (inwentaryzacja coroczna).


B. Obsługa w zakresie ubezpieczeń społecznych i spraw skarbowo-podatkowych:

- sporządzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych, zestawień do rozliczeń finansowych prowadzonych projektów;

- występowanie w imieniu Zlecającego przed organami podatkowymi i kontrolnymi w sprawach dotyczących prowadzenia spraw finansowych;

- współpraca przy tworzeniu i okresowa aktualizacja procedur finansowo-księgowych (polityka rachunkowości, obieg dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, procedury dokonywania zakupów);

- bieżące informowanie o stanie prawnym, objaśnienie kwestii podatkowych, dokumentacyjnych itd.;

- udział w kontrolach ZUS, US itp.;

- okresowa (co najmniej comiesięczna), osobista weryfikacja ww. dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.


C. Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową oraz innych sprawozdań dla potrzeb Zarządu Stowarzyszenia.

 

D. Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej, w tym m.in.:

- sporządzenie umów o pracę oraz cywilnoprawnych dla współpracowników;

- okresowa (kwartalna) weryfikacja akt osobowych pracowników, ich aktualizacja oraz uzupełnianie i przygotowanie do archiwizowania;

- wyliczanie wynagrodzeń o pracę i innych świadczeń pracowniczych, sporządzenie list płac pracowników i osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych, w tym - sporządzenie list płac projektowych;

- wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz innych przewidzianych prawem dla pracowników, sporządzenie świadectw pracy;

- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;

- bieżące zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i wykonawców umów cywilnoprawnych do/z ZUS;

- sporządzenie deklaracji podatkowych i ZUS;

- sporządzenie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11) oraz ich elektroniczne przekazywanie do US;

- sporządzenie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT – 8AR;

- sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników zatrudnionych;

- sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie druków KOA na życzenie ZUS.

 

E. Dodatkowe informacje:
Odbieranie i dostarczanie oryginałów dokumentów księgowych:

1) w obszarze miasta Kruszwica leży po stronie Zamawiającego,

2) poza obszarem miasta Kruszwica leży po stronie Wykonawcy.

 

4. Zadania po stronie Wykonawcy:

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą i umową.

 

5. Zadania po stronie Zamawiającego:
Płatność (miesięczna) na podstawie wystawionej faktury zgodnie z umową.

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim;
 • Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie netto;
 • Oferta powinna zawierać warunki płatności;
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania;
 • Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz termin związania ofertą;
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 • Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu;
 • Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca;
 • Nie można składać ofert częściowych.

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia 22 listopada 2021 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

8. Sposób obliczenia ceny:

Wykonawca określa cenę netto.

Kryteria oceny oferty:

1. Cena – 100 %

 

9. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonych dokumentów tj.: formularza ofertowego, zawierającego oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi organizacji pozarządowych (tj. min. 3 Stowarzyszeń, korzystających z zewnętrznych środków finansowych, w tym – dotacji z funduszy Unii Europejskiej).

 

10. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Początek realizacji zamówienia: 01.12.2021 r. (wraz z zaewidencjonowaniem operacji gospodarczych za miesiąc 11/2021).

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
zapytanie + formularz ofertowy  
(979 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
formularz ofertowy  
(316 KB / .docx)
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zmiana treści zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zapytanie ofertowe na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej LGD
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji LSR (badanie typu on-going)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zmiana treści zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zapytanie ofertowe na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej LGD
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji LSR (badanie typu on-going)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2022 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 5
dzisiejsze odwiedziny: 1255
wszystkie wizyty: 2947521
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.