Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

Kruszwica, 08.09.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 1/KF/2021

 

Dotyczy: Obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica  NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

 

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa księgowo-finansowa i kadrowo-płacowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. 

 

3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

3.1. Podstawowe informacje
A. Zatrudnienie

a) Ilość osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę: min. 4 etaty – max. 8 etatów
b) Umowy cywilnoprawne: maksymalnie 5 miesięcznie

c) Liczba wypłacanych diet: przeciętnie 10 miesięcznie, max. 25 miesięcznie
B. Ilość dokumentów: średnio miesięcznie ok. 50
C. W chwili obecnej księgowość prowadzona jest w programie: Comarch Optima

 

3.2. Szczegółowy zakres świadczonej usługi:
A. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym m.in.:

- ewidencjonowanie operacji gospodarczych, comiesięczne zamykanie ksiąg rachunkowych najpóźniej do dnia 20-go następnego miesiąca;

- formalno-rachunkowe sprawdzanie wszystkich dowodów księgowych, w szczególności raportów kasowych;
- dekretacje księgowania dokumentów;
- opracowanie planu kont oraz comiesięczne uzgadnianie ksiąg pomocniczych z księgą główną;
- wyliczanie należnego podatku dochodowego od osób prawnych
- rozliczanie dotacji UE, w tym sporządzanie finansowych zestawień wniosków o płatność.
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, rozliczanie wyników inwentaryzacji okresowej prowadzonej metodą spisu z natury;

- coroczna weryfikacja sald ksiąg rachunkowych przed zamknięciem roku (inwentaryzacja coroczna);


B. Obsługa w zakresie ubezpieczeń społecznych i spraw skarbowo-podatkowych

sporządzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych, zestawień do rozliczeń finansowych prowadzonych projektów
- występowanie w imieniu Zlecającego przed organami podatkowymi i kontrolnymi w sprawach dotyczących prowadzenia spraw finansowych.
- współpraca przy tworzeniu i okresowa aktualizacja procedur finansowo-księgowych (polityka rachunkowości, obieg dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, procedury dokonywania zakupów)
- bieżące informowanie o stanie prawnym, objaśnienie kwestii podatkowych, dokumentacyjnych itd.
- udział w kontrolach ZUS, US itp.

- okresowa (co najmniej comiesięczna), osobista weryfikacja ww. dokumentacji w siedzibie Zamawiającego


C. Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową oraz innych sprawozdań dla potrzeb Zarządu Stowarzyszenia;
 

D. Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej, w tym m.in.
- sporządzenie umów o pracę oraz cywilnoprawnych dla współpracowników- okresowa (kwartalna) weryfikacja akt osobowych pracowników, ich aktualizacja oraz uzupełnianie i przygotowanie do archiwizowania;
- wyliczanie wynagrodzeń o pracę i innych świadczeń pracowniczych, sporządzenie list płac pracowników i osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych, w tym - sporządzenie list płac projektowych;
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz innych przewidzianych prawem dla pracowników, sporządzenie świadectw pracy
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych dla potrzeb wyliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
- bieżące zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników i wykonawców umów cywilnoprawnych do/z ZUS
- sporządzenie deklaracji podatkowych i ZUS
- sporządzenie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11) oraz ich elektroniczne przekazywanie do US
- sporządzenie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT – 8AR
- sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników zatrudnionych
- sporządzanie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie druków KOA na życzenie ZUS

 

E. Dodatkowe informacje:
Odbieranie i dostarczanie oryginałów dokumentów księgowych:

1) w obszarze miasta Kruszwica leży po stronie Zamawiającego

2) poza obszarem miasta Kruszwica leży po stronie Wykonawcy

 

4. Zadania po stronie Wykonawcy

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą i umową

 

5. Zadania po stronie Zamawiającego
Płatność na podstawie wystawionej faktury zgodnie z umową

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.
 • Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie netto.
 • Oferta powinna zawierać warunki płatności.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
 • Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz termin związania ofertą.
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Nie można składać ofert częściowych.

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
17 września 2021 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

8. Sposób obliczenia ceny:

Wykonawca określa cenę netto.

Kryteria oceny oferty:

1. Cena – 100 %

 

9. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonych dokumentów tj.: formularza ofertowego, zawierającego oświadczenie
o dysponowaniu odpowiednim doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi organizacji pozarządowych (tj. min. 3 Stowarzyszeń, korzystających z zewnętrznych środków finansowych, w tym – dotacji z funduszy Unii Europejskiej).

 

10. Warunki wykluczenia

 

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 

Planowany początek realizacji zamówienia: 01.10.2021 r.

 

 

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Zapytanie + formularz ofertowy  
(573 KB / .pdf)
Pozostałe pozycje...
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Pozostałe pozycje...
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2021 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 132
wszystkie wizyty: 2410375
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.