Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO

                                                                ZAPYTANIE

Dotyczy:  przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO

 

Zamawiający (Beneficjent):

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

ul. Niepodległości 16

88-150 Kruszwica

NIP: 5562679703 

Zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO, znajdującej się w lokalu użytkowym zlokalizowanym w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości 16, należącym do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca zapewni wywóz odpadów poremontowych powstałych w związku z realizacją niniejszej inwestycji.

4. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji, pod rygorem odrzucenia oferty. Wizję lokalną realizować można w okresie przewidzianym na składanie ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Odbycie wizji lokalnej potwierdza pracownik LGD stosownym zaświadczeniem, które należy załączyć do oferty.

5. Do zapytania dołączono poglądową wizualizację remontowanych pomieszczeń. W przypadku różnic pomiędzy zapisami kosztorysu nakładczego, a wizualizacją wiążące są zapisy kosztorysu.

 

II. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 90 dni od zawarcia umowy.

2. Miejscem realizacji zamówienia jest wyodrębniony lokal użytkowy, mieszczący się w budynku przy ul. Niepodległości 16 w Kruszwicy, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

 

III. Zadania po stronie Wykonawcy:

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą i umową.

 

IV. Zadania po stronie Zamawiającego:
Płatność (końcowa) – jednorazowo, na podstawie wystawionej faktury, zgodnie z umową.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

5. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia.

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.

8. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

9. Do oferty obowiązkowo załączać należy zaświadczenie LGD o odbyciu wizji lokalnej.

 

 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
21.03.2023 r godz. 13:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Sposób obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszego zapytania oraz wymaga sprawdzenia warunków wykonania zamówienia w terenie (wizja lokalna).

 

VIII. Kryteria oceny oferty:

1. Cena – 80% - 80 pkt

2. Termin realizacji zamówienia – 20% - 20 pkt

 

Kryterium 1 - cena „C”

            najniższa cena podana w ofertach                                            

C = -----------------------------------------------------------         x  80 pkt                                               

                          cena oferty badanej                                                                 

 

Kryterium 2 – termin realizacji

Termin realizacji zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy:

- do 60 dni – 20 pkt

- od 61 do 75 dni – 10 pkt

- od 76 do 90 dni – 0 pkt

 

Punkty, które zostały uzyskane przez daną ofertę za poszczególne kryteria oceny zostaną podliczone. Wybranie oferty odbędzie się na podstawie zsumowania wszystkich punktów, tj. suma punktów = punkty przyznane w kryterium cena + kryterium termin realizacji.

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną w branży elektrycznej o wartości min. 10 000,00 zł brutto.

2. Dysponują minimum jedną osobą, która uczestniczyć będzie w wykonywaniu zamówienia, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

X. Wykaz dokumentów.

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Do oferty należy załączyć:

2.1. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. robót,

2.2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

2.3. Zaświadczenie wydane przez LGD o odbyciu wizji lokalnej.

 

XI. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
    to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

XII. Pozostałe informacje:

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej.

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez zawarcia umowy bez podania przyczyny.

5. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku, gdy:

5.1. nie została złożona żadna oferta,

5.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

5.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

5.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.

6. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

7. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

8. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

 

Planowany początek realizacji zamówienia: kwiecień 2023 r.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
projekt techniczny  
(808 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
szkic sytuacyjny  
(533 KB / .png)
3.
pobierz plik
kosztorys nakładczy  
(241 KB / .pdf)
4.
pobierz plik
wizualizacja  
(2 MB / .pdf)
5.
pobierz plik
Formularz ofertowy  
(17 KB / .docx)
6.
pobierz plik
wzór umowy  
(192 KB / .pdf)
7.
pobierz plik
Treść zapytania  
(403 KB / .pdf)
8.
pobierz plik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty  
(330 KB / .pdf)
Pozostałe pozycje...
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu komputera przenośnego typu laptop wraz z oprogramowaniem
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu, połączonego z modernizacją pomieszczeń – Sali szkoleniowej i werandy oraz utworzenie w ramach nich Sali EKO.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na dostarczenie 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home&Business
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych i modernizacji pomieszczeń i instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu i modernizacji instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Pozostałe pozycje...
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu komputera przenośnego typu laptop wraz z oprogramowaniem
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu, połączonego z modernizacją pomieszczeń – Sali szkoleniowej i werandy oraz utworzenie w ramach nich Sali EKO.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na dostarczenie 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home&Business
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych i modernizacji pomieszczeń i instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu i modernizacji instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2024 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 4
dzisiejsze odwiedziny: 811
wszystkie wizyty: 3730643
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.