Zapytanie dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

W związku z pytaniami, które wpłynęły do zamawiającego, termin składania ofert w ramach zapytania zostaje wydłużony do dnia 27.01.2023 r.

Pytania i odpowiedzi znajdują się w załączeniu.

 

                 Kruszwica, 16.01.2023 r.

 

ZAPYTANIE

 

Dotyczy: pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica, NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie określonym w § 2 ust. 2 – z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

 

Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonawca pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego, zobowiązany będzie do wykonywania zadań w następującym zakresie:
  1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  4. Współpraca z organem nadzorczym;
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  6. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
  7. Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych, wsparcie zgłaszania naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane dotyczą, prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
  8. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, w tym w szczególności informowanie i szkolenie pracowników w zakresie realizacji obowiązków w obszarze administrowania systemami informatycznymi.

 

2. W ramach wykonywania swoich obowiązków Wykonawca będzie zobowiązany informować Zamawiającego o dostrzeżonych problemach i wskazywać narzędzia oraz sposoby działania zapewniające prawidłowe wypełnianie przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

4. Wykonawca ma obowiązek stawiania się w siedzibie Zamawiającego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

4. Zadania po stronie Wykonawcy:

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą i umową.

 

5. Zadania po stronie Zamawiającego:

Płatność na podstawie wystawionego rachunku/ wystawionej faktury zgodnie z umową.

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.
 • Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie netto i brutto.
 • Oferta powinna zawierać warunki płatności.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
 • Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz termin związania ofertą.
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Nie można składać ofert częściowych.

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia 23 stycznia 2023 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

8. Kryteria wyboru oferty:

Wykonawca określa cenę brutto (w przypadku usług rozliczanych na podstawie faktury VAT lub brutto-brutto – tj. z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją umowy zlecenia, jakie poniesie zamawiający).

 

Kryteria oceny oferty:

 

1. Łączny koszt realizacji umowy, jaki poniesie zamawiający tj. cena brutto, w przypadku przedsiębiorców, a w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami – kwota brutto-brutto – 70 pkt (liczone w następujący sposób: koszt łączny najniższy/koszt łączny badany x 70 pkt). Koszt łączny obejmuje wszystkie koszty ogółem związane z przedmiotem zamówienia.

 

2. Wiedza – 20 pkt. Zamawiający przyzna maksymalnie:

 1. 20 pkt, o ile Wykonawca posiada ukończone wyższe studia prawnicze lub informatyczne oraz ukończone studia podyplomowe kierunkowe z zakresu ochrony danych osobowych (za takie uważane będą studia ABI albo IOD) albo z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 2. 10 pkt, o ile Wykonawca nie posiada ukończonych wyższych studiów prawniczych lub informatycznych, ale posiada ukończone co najmniej studia podyplomowe kierunkowe z zakresu ochrony danych osobowych (za takie uważane będą studia ABI albo IOD) albo z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 3. 5 pkt, o ile Wykonawca nie posiada ukończonych wyższych studiów prawniczych albo informatycznych oraz nie posiada ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych z zakresu ochrony danych osobowych (za takie uważane będą studia ABI albo IOD) albo z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale posiada ukończone co najmniej 2 szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
 4. 0 pkt, o ile Wykonawca nie posiada ukończonych wyższych studiów prawniczych albo informatycznych oraz nie posiada ukończonych studiów podyplomowych kierunkowych z zakresu ochrony danych osobowych (za takie uważane będą studia ABI albo IOD) albo z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji albo posiada ukończone 1 szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO lub nie posiada go wcale.

 

3. Doświadczenie – 10 pkt. Zamawiający przyzna maksymalnie:

 

 1. 10 pkt, o ile Wykonawca posiada doświadczenie w świadczeniu usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez okres co najmniej 3 lat albo doradzał przy wdrożeniu RODO w co najmniej 5 podmiotach,
 2. 5 pkt, o ile Wykonawca posiada doświadczenie w świadczeniu usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez okres krótszy niż 3 lata, ale nie krótszy niż pół roku albo doradzał przy wdrożeniu RODO w mniej niż 5, ale więcej niż 1 podmiocie;
 3. 0 pkt, o ile Wykonawca posiada doświadczenie w świadczeniu usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez okres krótszy niż pół roku albo doradzał przy wdrożeniu RODO w 1 podmiocie lub nie doradzał wcale.

 

9. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonych dokumentów tj.: formularza ofertowego, wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

10. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

11. Pozostałe informacje:

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie. Zmienione zapytanie Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie oraz umieści je na stronie internetowej.

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez zawarcia umowy bez podania przyczyny.

5. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku, gdy:

5.1. nie została złożona żadna oferta,

5.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

5.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

5.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.

6. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

7. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

8. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

Planowany początek realizacji zamówienia: 01.02.2023 r.

 

 

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
zapytanie  
(354 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
Formularz ofertowy  
(315 KB / .docx)
3.
pobierz plik
Odpowiedzi na przesłane pytania  
(113 KB / .pdf)
Pozostałe pozycje...
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu, połączonego z modernizacją pomieszczeń – Sali szkoleniowej i werandy oraz utworzenie w ramach nich Sali EKO.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na dostarczenie 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home&Business
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych i modernizacji pomieszczeń i instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu i modernizacji instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Pozostałe pozycje...
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu, połączonego z modernizacją pomieszczeń – Sali szkoleniowej i werandy oraz utworzenie w ramach nich Sali EKO.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na dostarczenie 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home&Business
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych i modernizacji pomieszczeń i instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu i modernizacji instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2023 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 8
dzisiejsze odwiedziny: 1281
wszystkie wizyty: 3285217
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.