Zapytanie ofertowe na dostarczenie 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home&Business
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie ofertowe na dostarczenie 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home&Business

Kruszwica, 09.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający (Beneficjent):

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

ul. Niepodległości 16

88-150 Kruszwica

NIP: 5562679703 

Zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home&Business, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

6 sztuk licencji Microsoft Office 2021 Home&Business

Wersja językowa: Język polski

W skład pakietu wchodzi: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Onenote

Obszar zastosowania: Domowy/Firmowy

Typ licencji: komercyjna

Wersja produktu: ESD (elektroniczna)

Okres licencji: bezterminowa

Kod: T5D-03485

Liczba stanowisk: 6

 

 

 

II. Termin wykonania zamówienia:

23.09.2022 r.

 

III. Zadania po stronie Wykonawcy:

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą.

 

IV. Zadania po stronie Zamawiającego:
Płatność na podstawie wystawionych faktur.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

5. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia.

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.

8. Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
16 września 2022 r godz. 13:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Sposób obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

 

VIII. Kryteria oceny oferty:

1. Cena – 100 %

 

Kryterium 1 - cena „C”

najniższa cena podana w ofertach

C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

cena oferty badanej


 

 

Punkty, które zostały uzyskane przez daną ofertę za poszczególne kryteria oceny zostaną podliczone. Wybranie oferty odbędzie się na podstawie zsumowania wszystkich punktów, tj. suma punktów = punkty przyznane w kryterium cena

 

IX. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

  5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
   to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

X. Pozostałe informacje:

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej.

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez zawarcia umowy bez podania przyczyny.

5. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku, gdy:

5.1. nie została złożona żadna oferta,

5.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

5.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

5.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.

6. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

7. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

8. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
zapytanie  
(891 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
Formularz ofertowy  
(205 KB / .docx)
3.
pobierz plik
protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty  
(699 KB / .pdf)
Pozostałe pozycje...
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu komputera przenośnego typu laptop wraz z oprogramowaniem
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu, połączonego z modernizacją pomieszczeń – Sali szkoleniowej i werandy oraz utworzenie w ramach nich Sali EKO.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na dostarczenie 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home&Business
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych i modernizacji pomieszczeń i instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu i modernizacji instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Pozostałe pozycje...
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu komputera przenośnego typu laptop wraz z oprogramowaniem
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w Sali EKO
Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu, połączonego z modernizacją pomieszczeń – Sali szkoleniowej i werandy oraz utworzenie w ramach nich Sali EKO.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na dostarczenie 6 sztuk licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home&Business
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac remontowych i modernizacji pomieszczeń i instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu i modernizacji instalacji elektrycznej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie remontu wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2023 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 4
dzisiejsze odwiedziny: 280
wszystkie wizyty: 3571627
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.