Zmiana treści zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Zmiana treści zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r.

Kruszwica, 14.01.2022 r.

 

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert w ramach zapytania na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r. oraz uszczególowieniem parametrów wymaganych procesorów, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zamieszcza zmienioną treść zapytania.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: zakupu komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.).

 

I. Zamawiający:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Fabrycznie nowe komputery przenośne typu laptop o następujących parametrach minimalnych (4 szt.):

 

Procesor

Klasy i5, czterordzeniowy, minimalna wydajność zgodnie z wartością CPU Mark na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - 10 000

Pamięć operacyjna

8 GB DDR4

Dysk twardy

512 GB SSD

Ekran

Przekątna 15 cali

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna, wykorzystująca pamięć RAM systemu, dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki

Łączność

WiFi 5, Moduł Bluetooth

Porty/złącza

3 porty USB (min. 2 o standardzie 3.0)

Multimedia

Karta dźwiękowa, zintegrowane głośniki i mikrofon, zintegrowana kamera internetowa HD

System operacyjny

Windows 10 Pro

Gwarancja

3 lata, on-site, next business day

Dodatkowe usługi/pakiety

Zachowanie dysku w przypadku jego uszkodzenia – usługa Keep Your Hard Drive for Enterprise lub równoważna na okres trwania gwarancji podstawowej

 

2. Oprogramowanie:

 

a) Oprogramowanie biurowe – 4 sztuki – oprogramowanie MS Office z dodatkowymi komponentami (m.in. Word, Excel, Power Point) lub równoważne, spełniające funkcjonalność wskazanego oprogramowania.

 

b) Oprogramowanie antywirusowe – 4 sztuki

 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.
 • Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie netto.
 • Oferta powinna zawierać warunki płatności.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
 • Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz termin ważności.
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Nie można składać ofert częściowych.

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
21.01.2022 r. godz. 14:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

V. Sposób obliczenia ceny:

Wykonawca określa cenę netto.

Kryteria oceny oferty:

1. Cena – 100 %

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonych dokumentów tj.: formularza ofertowego, zawierającego oświadczenie
o dysponowaniu odpowiednim doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi organizacji pozarządowych.

 

VII. Warunki wykluczenia

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: 31.01.2022 r.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Formularz ofertowy  
(316 KB / .docx)
2.
pobierz plik
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)  
(257 KB / .pdf)
3.
pobierz plik
Zmieniona treść zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r.  
(421 KB / .pdf)
4.
pobierz plik
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty  
(255 KB / .pdf)
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zmiana treści zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zapytanie ofertowe na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej LGD
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji LSR (badanie typu on-going)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zmiana treści zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.) z dnia 10.01.2022 r.
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Zapytanie ofertowe na zakup komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej LGD
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji LSR (badanie typu on-going)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2022 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 46
wszystkie wizyty: 2708966
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.