Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

Kruszwica, 22.09.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 30.06.2021 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z siedzibą w Kruszwicy ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica, NIP 5562679703, REGON 340538466, KRS 0000320289.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji wskaźników i poprawności założeń przyjętych w LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR (19.05.2016 r.) do 30.06.2021 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR. Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznej 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020. Zakres przedmiotowy monitoringu i ewaluacji w formie badania w szerokim zakresie realizacji wskaźników i prawidłowym określeniu celów LSR.

 

3. Cele badania:

Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena efektów realizacji LSR. Jego osiągnięcie

wymaga:

 • odniesienia się do danych monitoringowych pokazujących stopień osiągnięcia celów LSR i wyjaśnienia ewentualnych odchyleń od wartości zakładanych, a także oceny, na ile obserwowane wyniki można uznać za satysfakcjonujące;
 • zweryfikowania, w jakim stopniu cele LSR odpowiadały na lokalne potrzeby i w jakim stopniu potrzeby te zostały zaspokojone;
 • oszacowania wpływu realizacji LSR na rozwój lokalny i wyjaśnienia mechanizmów tego wpływu.

4. Wymogi wobec wykonawcy:

1. Realizacja przynajmniej dwóch badań ewaluacyjnych programów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym jedno, powinno dotyczyć sfery rozwoju obszarów wiejskich. Minimalna wartość badań powinna stanowić wartość co najmniej ¾ kwoty, jaką Wykonawca zamierza przeznaczyć na realizację badania.

 

2. Wykonawca w ofercie winien wskazać zespół co najmniej 3 ekspertów, w tym:

 • kierownika badania, który posiada doświadczenie w koordynacji badań ewaluacyjnych,
 • eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze jakościowym i ilościowym,
 • eksperta posiadającego doświadczenie w realizacji badań o charakterze społeczno-gospodarczym.

 

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia 29 września 2021 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – (52) 353 71 12.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

6. Ocena ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto - waga 90% - max. 90 pkt;

2 kryterium: termin dostawy – waga 10% - max. 10 pkt.

Łącznie: max. 100 pkt.

 

7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 

Kryterium 1: Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:

P1=(Cn/Cr) x 90

P1- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn- najniższa cena netto zaoferowana

Cr- cena netto rozpatrywanej oferty

90 – waga kryterium

 

Kryterium 2: Termin dostawy:

Maksymalną liczbę punktów (10) uzyska oferta, w której Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin realizacji zamówienia (podany w dniach). Kolejne oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną w następujący sposób: Liczba punktów = (najkrótszy zadeklarowany termin dostawy/zadeklarowany termin dostawy z ocenianej oferty) x 10. Liczbę punktów podaje się z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych zasad zaokrągleń.

 

8. Sposób sporządzenia oferty:

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta,
 2. Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz NIP,
 3. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 4. Cenę oferty netto i brutto,
 5. Termin ważności oferty,
 6. Datę sporządzenia,
 7. Pieczątkę firmową.

 

Ponadto oferta musi zawierać oświadczenie spełnienia wymogów wobec Wykonawcy, określonych w pkt. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów np. referencji itp.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

9. Warunki wykluczenia:

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

10. Maksymalny termin realizacji zamówienia:

Do 17 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
zapytanie ofertowe  
(859 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
wzór oferty cenowej  
(478 KB / .docx)
3.
pobierz plik
wytyczne nr 5/3/2017 MRiRW  
(7 MB / .pdf)
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji LSR (badanie typu on-going)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji LSR (badanie typu on-going)
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. obsługi księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe na obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2021 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 25
wszystkie wizyty: 2451735
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.