Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Kruszwica, 11.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

 

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z siedzibą w Kruszwicy ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica, NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych:

lp.

Przedmiot zamówienia

ilość

Opis

1.

parasol

50 szt.

- materiał: poliester,

- półautomatyczna z drewnianą rączką,

- kolor: zielony,

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym, - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

2.

kubek z łyżeczką

100 szt.

- materiał: ceramiczny,

- wymiary min: wysokość 9 cm, średnica 7,

- pojemność min. 230 ml,

- odporny na działanie mikrofalówki,

- dwukolorowy (biały zewnątrz),

- łyżeczka w kolorze wnętrza,

- pakowany w pojedyncze pudełka kartonowe,

- kolor: zielony, pomarańczowy i czarny z kolorowym nadrukiem,

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym, - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

3.

pendrive

100 szt.

- materiał: metal/ aluminium/ tworzywo sztuczne,

- min. 8 GB pojemności,

- min. 2 lat gwarancji,

-kolor: czarny, ewentualnie: biały, zielony, przezroczysty,

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym,

- zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie: zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

4.

długopis

2000 szt.

- materiał: aluminium,

- niebieski wkład,

- wymiary min. 0,7 x 13,5 cm,

- kolor: czarny, biały, zielony, pomarańczowy,

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym, - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

5.

torba papierowa

 

500 szt.

- materiał: papier,

- gramatura min. 120g,

- wymiary min. 22x10x30 cm,

- kolor: biały,

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym,

- zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

6.

skarbonka „świnka”

250 szt.

- materiał: PCV,

- wymiary min. 10 x 7,5 x 8 cm,

- kolor: zielony i pomarańczowy,

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym,

 - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

7.

torby na zakupy

 500 szt.

- materiał: bawełna min. 100g/m2,

- wymiary min. 38x42 cm,

- długie uchwyty min. 20 cm,

- bez przegródek,

- kolor: zielony, pomarańczowy

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym,

 - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

8.

bandana

500 szt.

- materiał: bawełna lub poliester,

- rozmiar: uniwersalny,

- z uszami (fakultatywnie),

- długość: min. 30 cm,

- kolor: czarny,

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym,

- zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

9.

zakładka do książki

 400 szt.

- magnetyczna,

- wymiary min. 2 x 6 cm,

- kolory: biały, czarny, zielony, pomarańczowy,

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym,

- zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

10.

magnesy z notesem

1000 szt.

- wymiary min. magnes 5x4x0,5 cm, notes 5x7 cm,

- min. 25 kartek w notesie,

- nadruk na magnesie kolor, na każdej kartce czarny,

- materiał: papier, folia magnetyczna (magnes),

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym,

 - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

11.

ołówki

1000 szt.

- materiał: drewno,

- wymiary min. 0,7 x 18 cm,

- kolor: czarny, biały, zielony, pomarańczowy, żółty,

- naostrzony z gumką,

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym,

- zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020 znakowanie : zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

 

3. Opis Oferty:

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.

Oferta musi zawierać:

 1. pełną nazwę oferenta,
 2. adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz NIP,
 3. opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 4. cenę oferty netto i brutto,
 5. termin ważności oferty,
 6. datę sporządzenia,
 7. pieczątkę firmową.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferta winna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
18 września 2020. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

6. Ocena ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto - waga80% - max. 80 pkt.

2 kryterium: termin dostawy – waga 20% - max. 20 pkt.

łącznie: 100 punktów maksymalnie

 

7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 

Kryterium 1: Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością

P1=(Cn/Cr) x 80

 •  

P1- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn- najniższa cena netto zaoferowana

Cr- cena netto rozpatrywanej oferty

80 – waga kryterium

 

Kryterium 2: Termin dostawy. Jeśli wykonawca zaproponuje krótszy, niż wymagany przez Zamawiającego (10.11.2020 r.), termin realizacji zamówienia jego oferta otrzyma dodatkowo maksymalnie 20 punktów, po 4 punkty za każdy dzień roboczy skracający termin dostawy określony przez Zamawiającego, czyli minimalny termin realizacji zamówienia, za który Wykonawca może uzyskać maksymalną liczbę punktów to 03.11.2020 r. Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 20 pkt.

 

8. Warunki wykluczenia:

 

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

9. Maksymalny termin realizacji zamówienia:

 

10 listopad 2020 r.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
zapytanie ofertowe  
(485 KB / .docx)
2.
pobierz plik
wzór oferty cenowej  
(476 KB / .docx)
3.
pobierz plik
księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020  
(14 MB / .pdf)
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Pozostałe pozycje...
Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2021 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 1130
wszystkie wizyty: 2282834
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.