zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
LGD Czarnoziem na Soli - zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

                                                           Kruszwica, 10 października 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z siedzibą w Inowrocławiu, Biuro Stowarzyszenia ul. Niepodległości 16, 88-150 Kruszwica, NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych:

lp.

Przedmiot zamówienia

ilość

Opis

1.

Kalendarz książkowy tygodniowy „2020”

160 szt.

- format a6,

- materiał: ekoskóra,

- kolor czarny/zielony,

- grawerowany laserowo,

- blok terminarza szyty nićmi,

- narożniki zaokrąglone z perforacją

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym, zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020.

2.

Kalendarz trójdzielny „2020”

300 szt.

-wielkość: min.790 x 310 mm

-główka foliowana, pogrubiona, wymiary: min.

 310 x 220mm

- nadruk cyfrowy lub sitodruk

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym, zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020.

 

 

3. Opis Oferty

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta,
 2. Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz NIP,
 3. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 4. Cenę oferty netto i brutto,
 5. Termin ważności oferty,
 6. Datę sporządzenia
 7. Pieczątkę firmową

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16, 88 – 150 Kruszwica lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
21 października 2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

 

6. Ocena Ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto - waga100% - maks. 100 pkt.

 

7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Kryterium 1: Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością

P1=(Cn/Cr) x 100

 

 •  

 

P1- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn- najniższa cena netto zaoferowana

Cr- cena netto rozpatrywanej oferty

100– waga kryterium

 

 

8. Warunki wykluczenia

 

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

9. Termin realizacji zamówienia

 

8 listopad 2019 r.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
wzór oferty  
(631 KB / .pdf)
2.
pobierz plik
zapytanie ofertowe  
(665 KB / .pdf)
Pozostałe pozycje...
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 09.0.2019 r. Dotyczącego : zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Pozostałe pozycje...
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2020 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 09.0.2019 r. Dotyczącego : zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2020 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 1285
wszystkie wizyty: 1929465
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.