Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica

                                          

                                                                                                  Inowrocław, 21.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy:  Świadczenia usług sprzątania pomieszczeń biurowych, toalety oraz korytarza  w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli (łączny metraż pomieszczeń biurowych – 143,60 m 2 + sala konfekcyjna 61,77 m2 ) Kruszwica ul. Niepodległości 16.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z siedzibą w Inowrocławiu ul. Poznańska 133a lok.106,  NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

Zmiana siedziby do 1 czerwca 2019 r. Kruszwica 88-150, ul. Niepodległości 16.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług sprzątania w siedzibie Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli. 

 

3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest : dwa razy w tygodniu sprzątanie pomieszczeń biurowych (143,60 m 2), oraz raz w tygodniu sala konferencyjna (61,77m2) Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.

Zakres pracy obejmuje :

 • Utrzymanie czystości podłóg w pomieszczeniach biurowych, toalecie, korytarzu
 • Utrzymanie czystości w toalecie,
 • Usuwanie kurzu z mebli, sprzętu komputerowego, grzejników, parapetów itp.
 • Mycie drzwi oraz wyposażenia w pomieszczeniach,
 • Opróżnienie niszczarek,
 • Zbieranie kurzu z gniazdek i kontaktów oraz z zainstalowanych lub znajdujących się pomieszczeniach urządzeń,
 • Usuwanie śmieci i wkładanie worków na odpady,
 • Odkurzanie ścian i sufitów z pajęczyn w miarę potrzeb,
 • Mycie naczyń po spotkaniach i naradach,
 • Uzupełnianie mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych.

 

Pozostałe  prace:

 • Myce okien - po uprzednim uzgodnieniu ze stronami
 • Inne drobne prace porządkowe w wewnątrz budynku – według potrzeb.

 

 4. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim.
 • Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie netto.
 • Oferta powinna zawierać warunki płatności.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
 • Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz termin ważności.
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
 • Nie można składać ofert częściowych.

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Poznańska 133a lok.106, 88-100 Inowrocław lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
29 maja 2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

8. Sposób obliczenia ceny :

Wykonawca określa cenę netto.

Kryteria oceny oferty:

Cena – 100 %

 

10. Warunki wykluczenia

 

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Termin realizacji zamówienia : 03.06.2019 r.

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
ZAPYTANIE OFERTOWE  
(484 KB / .docx)
2.
pobierz plik
WZÓR OFERTY  
(478 KB / .docx)
Pozostałe pozycje...
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 09.0.2019 r. Dotyczącego : zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 lutego 2019 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot zakupu i dostawy laptopa
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Pozostałe pozycje...
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 09.0.2019 r. Dotyczącego : zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 lutego 2019 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot zakupu i dostawy laptopa
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2019 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 551
wszystkie wizyty: 1539174
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.