Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

                                                                                              Inowrocław, 10.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z siedzibą w Inowrocławiu ul. Poznańska 133a lok.106, 88-100 Inowrocław, NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych:

lp.

Przedmiot zamówienia

ilość

Opis

1.

fartuch kuchenny

100 szt.

- materiał włóknina

- gramatura min. 100 g

- min. wymiary 50 x 70 cm

- kolor pomarańczowy oraz zielony

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

- znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

2.

Brelok do kluczy  „rower”

100 szt.

- materiał metal

- min. wymiary 10x5x1cm

- Brelok do kluczy z prostokątną plakietką na personalizację, w pudełku

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

- znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

3.

Kubek z uszkiem w kartonie

100 szt.

 

- materiał ceramiczny

- wymiary min: Wysokość 9 cm, Średnica 8 cm, ,  pojemność min. 200 ml,

- odporny na działanie zmywarki, mikrofalówki

- kolor pomarańczowy oraz zielony

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

4.

Jo-Jo

1000 szt.

 - materiał drewno

- wymiary min. 5x 2 cm

- kolor: pomarańczowy oraz zielony

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

- znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

5.

Bidon

200 szt.

- materiał plastik

- wymiary min.6 x 18 cm

- pojemność 500 ml

- kolor: pomarańczowy oraz zielony

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

- znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

6.

długopis

1000 szt.

- materiał aluminiowy

- niebieski wkład

- wymiary min. 0,9 x 12,5 cm

- kolor: czarny, biały, pomarańczowy oraz zielony

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

- znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

7.

Torba na zakupy

 

500 szt.

- materiał bawełna min. 100 g/m2

- długie uchwyty

- bez przegródek

- długość uchwytów : min.20 cm

- wymiary min. 38 x 42 cm

- kolor: pomarańczowy oraz zielony

- - przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym

- zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

- znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

 

8.

Gwizdek

1000 szt.

- materiał plastik

- wymiary min. 5,5 x 2 x 2,4 cm

- gwizdek ze sznurkiem

- kolor pomarańczowy oraz zielony

- przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

- znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

9.

Skarbonka „świnka”

100 szt.

 - materiał PCV

- wymiary min. 10 x 7,5 x 8 cm

- kolor pomarańczowy oraz zielony

 -przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym

 - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

- znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

 

10.

Piłka plażowa

200 szt.

- materiał PCV

- mn. wymiary: średnica 26cm

 - kolor pomarańczowy oraz zielony

-przygotowanie projektu uzgodnionego z zamawiającym

 - zamieszczenie logotypów Unii Europejskiej, Leader-a, LGD Czarnoziem na Soli, PROW 2014-2020

- znakowanie : zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

 

3. Opis Oferty

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta,
 2. Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz NIP,
 3. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 4. Cenę oferty netto i brutto,
 5. Termin ważności oferty,
 6. Datę sporządzenia
 7. Pieczątkę firmową

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

Oferta winna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Poznańska 133a lok.106, 88-100 Inowrocław lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
19 kwietnia 2019 .Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

6. Ocena Ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto - waga80% - maks. 80 pkt.

2 kryterium: termin dostawy – waga 20% - maks 20 pkt.

łącznie: 100 punktów maksymalnie

 

7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Kryterium 1: Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością

P1=(Cn/Cr) x 80

 •  

P1- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn- najniższa cena netto zaoferowana

Cr- cena netto rozpatrywanej oferty

80 – waga kryterium

 

Kryterium 2: Termin dostawy . Jeśli wykonawca zaproponuje krótszy, niż wymagany przez Zamawiającego (13.05.2019 r.), termin realizacji zamówienia jego oferta otrzyma dodatkowo maksymalnie 20 punktów, po 4 punkty za każdy dzień roboczy skracający termin dostawy określony przez Zamawiającego, czyli minimalny termin realizacji zamówienia, za który Wykonawca może uzyskać maksymalną liczbę punktów to 06.05.2019 r. Maksymalny ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 20 pkt.

 

8. Warunki wykluczenia

 

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

9. Maksymalny termin realizacji zamówienia:

 

13 maj 2019 r.

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Zapytanie ofertowe  
(485 KB / .docx)
2.
pobierz plik
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020  
(14 MB / .pdf)
3.
pobierz plik
wzór oferty  
(477 KB / .docx)
Pozostałe pozycje...
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 09.0.2019 r. Dotyczącego : zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 lutego 2019 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot zakupu i dostawy laptopa
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Pozostałe pozycje...
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 09.0.2019 r. Dotyczącego : zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 lutego 2019 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot zakupu i dostawy laptopa
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2019 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 1394
wszystkie wizyty: 1451176
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.