Zapytanie ofertowe przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji
LGD Czarnoziem na Soli - Zapytanie ofertowe przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji

               Inowrocław, 12.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli  na lata 2014-2020 za okres od dni rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2018 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z siedzibą w Inowrocławiu           ul. Poznańska 133a lok.106, 88-100 Inowrocław, NIP 556-267-97-03, REGON 340538466, KRS 0000320289

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli za okres 2016/2018 zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz Załącznikiem nr 2 do LSR. Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznej 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW. Zakres przedmiotowy monitoringu i ewaluacji w formie badania w szerokim zakresie realizacji wskaźników i prawidłowym określeniu celów LSR  

 

3. Opis Oferty

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.

 

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta,
 2. Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz NIP,
 3. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 4. Cenę oferty netto i brutto,
 5. Termin ważności oferty,
 6. Datę sporządzenia
 7. Pieczątkę firmową

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Poznańska 133a lok.106, 88-100 Inowrocław lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl do dnia
19 lutego 2019 r.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie – 52 353 71 12

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

6. Ocena Ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto - waga75% - maks. 75 pkt.

2 kryterium: termin dostawy – waga 25% - maks 25 pkt.

łącznie: 100 punktów maksymalnie

 

 

7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Kryterium 1: Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością

P1=(Cn/Cr) x 75

 •  

P1- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn- najniższa cena netto zaoferowana

Cr- cena netto rozpatrywanej oferty

75 – waga kryterium

 

Kryterium 2:

Termin dostawy.

Jeśli wykonawca zaproponuje krótszy, niż wymagany przez Zamawiającego (20.03.2019 r.) termin realizacji zamówienia jego oferta otrzyma dodatkowo maksymalnie 25 punktów, po pięć punktów za każdy dzień roboczy skracający termin dostawy określony przez Zamawiającego, czyli minimalny termin realizacji zamówienia, za który Wykonawca może uzyskać maksymalną liczbę punktów to 13.03.2019 r. Maksymalny ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 25 pkt.

 

 

8. Warunki wykluczenia

 

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 • uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

9. Termin realizacji zamówienia

 

20 marca 2019 r.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
zapytanie wraz z wzorem oferty   
(480 KB / .docx)
Pozostałe pozycje...
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 09.0.2019 r. Dotyczącego : zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 lutego 2019 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot zakupu i dostawy laptopa
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Pozostałe pozycje...
Odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
Zapytanie ofertowe - usługi sprzątania - siedziba Kruszwica
Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Anulowanie zapytania ofertowego z dnia 09.0.2019 r. Dotyczącego : zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Zapytanie ofertowe dotyczy: zakupu i dostawę materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia 12 lutego 2019 roku dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020
Zapytanie ofertowe przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot zakupu i dostawy laptopa
odpowiedz na Zapytanie ofertowe dot usługi sprzątania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2019 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 747
wszystkie wizyty: 1505828
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.