Nabory
Dokumenty
Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G - Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G - Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.

                                   >>LINK DO OGŁOSZENIA<<                                             

 

                                                                          Inowrocław, 04.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nr konkursu LGD: 2/2019/G

 

Termin składania wniosków: 18.03.2019 r. – 01.04.2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133a lok.106

88-100 Inowrocław

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, wykonanej jako wydruk z generatora wniosków, dostępnego na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl.

Uwaga: suma kontrolna Wniosku w wersji papierowej i przesłanego za pomocą generatora winna być identyczna.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny w ramach naboru:

 

 

3.3.1. Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku.

 

 

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.3.1. LSR: Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku.

 

Wskaźniki produktu:

wskaźniki produktu

Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych

jednostka miary

sztuka

wartość

15

 

Wskaźniki rezultatu:

wskaźniki rezultatu

liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych

jednostka miary

osoba

wartość

30.000

 

 

Limit środków w ramach naboru: 300 000 zł,

 

Kwota grantu: od 5 000 zł do 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (jednostki sektora finansów publicznych) lub do 90% kosztów kwalifikowalnych (pozostali wnioskodawcy).

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

opracowanie i wydanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników, widokówek, broszur itp.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

       1.   osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej,

       2.   osoby prawne

  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność  prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR.

Uwaga: o dofinansowanie grantu nie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku
nr 4 do ogłoszenia.

 

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60 pkt

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

 

W przypadku projektów objętych grantem o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zdecyduje kolejno:

  • Wartość wskaźnika produktu zadeklarowana do osiągnięcia przez realizację wybranego grantu;
  • Wartość odpowiedniego wskaźnika rezultatu zadeklarowana do osiągnięcia przez realizację wybranego grantu (liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych);
  • W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowe wartości wskaźników dla Grantobiorców uzyskuj), o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków.

Zadeklarowana wartość wskaźnika produktu i rezultatu będzie ustalana w ujęciu procentowym, wg wzoru:

 

Wartość wskaźnika produktu/rezultatu zadeklarowana do osiągniecia

przez realizację wybranego grantu

-----------------------------------------------------------------------------------------------  * 100%

Wartość odpowiedniego wskaźnika produktu/rezultatu określona w LSR

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli oraz na stronie internetowej: www.czarnoziemnasoli.pl.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli. Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wpl.pl lub telefonicznie: (52) 353 71 12.

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. wzór formularza wniosku o powierzenie grantu;
  2. wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;
  3. wzór formularza umowy o powierzenie grantu;
  4. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
  5. szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
  6. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
  7. lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

 

Pozostałe pozycje...
Wyniki naboru wniosków 2/2020(podejmowanie), 3-2020 (rozwijanie), 4-2020 (inkubator)
Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków 4/2020 1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.
Zmiana ogłoszenia o naborze wnioskow nr 2/2020 na poddziałanie 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2020 1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2020 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023
Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2020 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2020 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2020 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019/G - Aktywizacja społeczno-zawodowa
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020 - Infrastruktura
Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2019 - Rewitalizacja
Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2019 -Rewitalizacja
Pozostałe pozycje...
Wyniki naboru wniosków 2/2020(podejmowanie), 3-2020 (rozwijanie), 4-2020 (inkubator)
Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków 4/2020 1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.
Zmiana ogłoszenia o naborze wnioskow nr 2/2020 na poddziałanie 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2020 1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2020 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023
Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2020 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2020 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2020 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019/G - Aktywizacja społeczno-zawodowa
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020 - Infrastruktura
Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2019 - Rewitalizacja
Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2019 -Rewitalizacja
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2020 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 945
wszystkie wizyty: 1877156
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.