Nabory
Dokumenty
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2018 -Rewitalizacja
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2018 -Rewitalizacja

LINK DO OGŁOSZENIA

                                                                                     Inowrocław, 04.06.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli (zamiennie: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18

 

Numer konkursu LGD: 4/2018

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

Cel ogólny 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

 

Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2023 roku

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie LSR 2.1.2

Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r.

 

Typ projektu SZOOP

 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Pełna treść ogłoszenie o naborze wniosków - doc.

Załączniki do ogłoszenia:

1.Kryteria wyboru projektu

2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P (

3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (

4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków

5. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie)

6. Regulamin użytkownika GWD

7.Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1]

8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2]zip

9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu

10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji (NIE DOTYCZY)

11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu(.zip)

12.Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL)

13. Lokalana Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach

15. Podręcznik dla LGD cześć 2

16. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim

17. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego

18.Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, 
w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

 

Dokumenty pomocnicze:

 

Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ zip

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 25.04.2018 r. nr 16/765/18

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
logo  
(52 KB / .png)
Pozostałe pozycje...
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenia o naborze wniosków 3/2019 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G - Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.
Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2019/G - Granty PROW - Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 roku
Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
Ogłoszenia o naborze wniosków 5/2018/G - Granty EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2018 -Rewitalizacja
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.
Pozostałe pozycje...
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2019 - 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenia o naborze wniosków 3/2019 - 1.1.1 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.
Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G - Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.
Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2019/G - Granty PROW - Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 roku
Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
Ogłoszenia o naborze wniosków 5/2018/G - Granty EFS
Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2018 -Rewitalizacja
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018 - Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2019 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 4
dzisiejsze odwiedziny: 1660
wszystkie wizyty: 1349979
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.