PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
17 czerwca 2022 r.

LSR zostanie opracowana z udziałem społeczności lokalnej, w tym w szczególności grup defaworyzowanych. W toku prac wykorzystane zostaną badania i analizy dotyczące zasobów i potrzeb obszaru, w szczególności informacje płynące z diagnozy obszaru. Planowane jest przeprowadzenie otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami (przede wszystkim w formie stacjonarnej, ale w razie potrzeb także za pomocą platformy komunikacyjnej) oraz powołanie zespołu ds. opracowania nowej LSR.

 

Zespół ten we wstępnym etapie prac prowadzić będzie wywiady indywidualne (osobiście oraz telefonicznie) z przedstawicielami władz publicznych, przedsiębiorców oraz sektora społecznego.
W ten sposób uzyska on informacje na temat potrzeb wspomnianych grup, ale też ograniczeń mogących utrudniać im korzystanie ze środków LSR. Bazując na zebranych informacjach i dostępnych diagnozach, Zespół opracuje dokumenty, które następnie poddane zostaną szerokim konsultacjom społecznym. Podczas spotkań, na stronie i w punkcie konsultacyjnym, zaprezentowane zostaną wnioski z diagnozy oraz badania opinii mieszkańców obszaru objętego LSR, pozyskane min. w toku uprzednio już prowadzonych działań ewaluacyjnych.

 

Poddane konsultacjom zostaną:

1) Projekt analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, w formie analizy SWOT (zestawienie słabych i mocnych stron obszaru oraz szans i zagrożeń),

2) Projekt celów przyszłej strategii .

 

Spotkania konsultacyjne odbędą się w każdej z 8 gmin członkowskich Stowarzyszenia, wg uprzednio opracowanego harmonogramu. Łącznie planuje się przeprowadzenie przynajmniej 9 spotkań dedykowanych różnym grupom mieszkańców, min. po 1 spotkaniu w każdej gminie członkowskiej. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej LGD w zakładce Nowa LSR. Opracowane zostanie odpowiednie narzędzie (karta) ewidencjonowania uwag zgłaszanych ustnie w toku spotkania, co pozwoli na skompletowanie wszystkich uwag społeczności lokalnej, co do konsultowanych projektów.

 

W razie nasilenia się sytuacji pandemicznej, a także w miarę potrzeb, spotkania będą mogły odbywać się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej MS TEAMS. Wraz z zaproszeniem na spotkanie, na stronie internetowej lub w korespondencji bezpośredniej e-mail, załączona zostanie karta zgłoszenia. Po jej wypełnieniu i odesłaniu na skrzynkę biura, na wskazany adres e-mail uczestnika spotkania przesłany zostanie link do wydarzenia. Proces konsultacji społecznych zostanie dodatkowo poszerzony o konsultacje e-mail.

 

Na stronie internetowej stowarzyszenia zamieszczone zostaną dokumenty poddane konsultacjom wraz z formularzem umożliwiającym zgłaszanie uwag. Dokumenty te po wypełnieniu konsultujący odeśle na adres e-mail biura LGD. Dokumenty dotyczące konsultacji zostaną także przekazane gminom członkowskim, celem zamieszczenia ich na gminnych stronach internetowych. Informacje dotyczące procesu tworzenia strategii przekazywane będą za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych oraz poprzez członków stowarzyszenia.

 

W biurze LGD utworzony zostanie punkt konsultacyjny, czynny również w godzinach popołudniowych. W punkcie tym mieszkańcy obszaru LSR będą mieli możliwość zgłosić uwagi do projektów w sposób bezpośredni. Wszystkie wnioski, uwagi i opinie zebrane w toku spotkań konsultacyjnych przekazane zostaną Zespołowi powołanemu do tworzenia nowej LSR. Zespół ten złożony będzie z reprezentantów różnych sektorów partycypujących w funkcjonowaniu LGD.

 

Zespół zdecyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu uwagi (w razie równej liczby głosów decydujący będzie głos przewodniczącego Zespołu).

 

Zespół sporządzi zbiorcze zestawianie uwag zebranych w toku konsultacji, ze wskazaniem która uwaga została uwzględniona, a która nie (wraz z krótkim uzasadnieniem). Zestawienie to zamieszczone zostanie na stronie LGD po przeprowadzeniu wszystkich spotkań konsultacyjnych. Pozwoli to konsultującym uzyskać informację zwrotna o losie proponowanego rozwiązania, zapewni transparentność procesu przygotowywania LSR oraz dodatkowy element sprzyjający włączeniu mieszkańców w proces planowania strategicznego.

 

Proces przygotowania LSR ukierunkowany będzie na kluczowe zagadnienia związane z podejściem LEADER:

- innowacyjność,

- cyfryzację,

- środowisko i klimat,

- zmiany demograficzne [Opis zmian demograficznych z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia],

- partnerstwo w realizacji LSR [Opis partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów].

 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez porównanie wyników analizy SWOT dla obszaru LSR ze wskazanymi wyżej zagadnieniami kluczowymi, a następnie ich wprowadzeniu do celów przyszłej LSR, w zakresie w jakim odpowiadają one zdiagnozowanym problemom społecznym i są możliwe do realizacji, zgodnie z zasadami i zakresami przyznawania pomocy, określonymi w dokumentach programowych, rozporządzeniach i wytycznych dla poszczególnych funduszy.

 

LGD zakłada następujący harmonogram procesu tworzenia LSR:

ETAP 1: Diagnoza, analiza SWOT

Termin realizacji: czerwiec-listopad 2022 r.

Planowane metody i narzędzia: Wywiady indywidualne, badania ankietowe, warsztaty i spotkania konsultacyjne, konsultacje zdalne, punkt konsultacyjny

Odpowiedzialny: Zespół roboczy ds. tworzenia nowej LSR

 

ETAP 2: Cele, wskaźniki, plan działania

Termin realizacji: czerwiec-listopad 2022 r.

Planowane metody i narzędzia: Wywiady indywidualne, badania ankietowe, warsztaty i spotkania konsultacyjne, konsultacje zdalne, punkt konsultacyjny, „skrzynia pomysłów”

Odpowiedzialny: Zespół roboczy ds. tworzenia nowej LSR

 

ETAP 3: Zasady wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru.

Termin realizacji: czerwiec-listopad 2022 r.

Planowane metody i narzędzia: Wywiady indywidualne, badania ankietowe, warsztaty i spotkania konsultacyjne, konsultacje zdalne, punkt konsultacyjny, „skrzynia pomysłów”

Odpowiedzialny: Zespół roboczy ds. tworzenia nowej

 

LSR ETAP 4: Monitoring i ewaluacja

Termin realizacji: czerwiec-listopad 2022 r.

Planowane metody i narzędzia: Wywiady indywidualne, spotkania konsultacyjne, konsultacje zdalne, punkt konsultacyjny,

Odpowiedzialny: Zespół roboczy ds. tworzenia nowej LSR

 

ETAP 5: Plan Komunikacji

Termin realizacji: czerwiec-listopad 2022 r.

Planowane metody i narzędzia Wywiady indywidualne, badania ankietowe, warsztaty i spotkania konsultacyjne, konsultacje zdalne, punkt konsultacyjny.

Odpowiedzialny: Zespół roboczy ds. tworzenia nowej LSR

 

Proces przygotowywania LSR prowadzony będzie w sposób zapewniający spełnienie obowiązków dotyczących informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie informowania o współfinansowaniu LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pozostałe pozycje
LGD Czarnoziem na Soli - Upływa termin zgłaszania uwag w konsultacjach!!!
29 grudnia 2022 r.
Upływa termin zgłaszania uwag w konsultacjach!!!
LGD Czarnoziem na Soli - Dobiegł końca cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dot. diagnozy obszaru LSR
6 września 2022 r.
Dobiegł końca cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dot. diagnozy obszaru LSR
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR ONLINE
1 września 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR ONLINE
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Rojewo
1 września 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Rojewo
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Dąbrowa Biskupia
31 sierpnia 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Dąbrowa Biskupia
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Gniewkowo
30 sierpnia 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Gniewkowo
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Inowrocław
24 sierpnia 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Inowrocław
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne ONLINE dotyczące diagnozy obszaru LSR
24 sierpnia 2022 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne ONLINE dotyczące diagnozy obszaru LSR
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące diagnozy obszaru LSR w Rojewie
24 sierpnia 2022 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące diagnozy obszaru LSR w Rojewie
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące diagnozy obszaru LSR w Dąbrowie Biskupiej
23 sierpnia 2022 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące diagnozy obszaru LSR w Dąbrowie Biskupiej
Pozostałe pozycje
LGD Czarnoziem na Soli - Upływa termin zgłaszania uwag w konsultacjach!!!
29 grudnia 2022 r.
Upływa termin zgłaszania uwag w konsultacjach!!!
LGD Czarnoziem na Soli - Dobiegł końca cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dot. diagnozy obszaru LSR
6 września 2022 r.
Dobiegł końca cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dot. diagnozy obszaru LSR
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR ONLINE
1 września 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR ONLINE
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Rojewo
1 września 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Rojewo
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Dąbrowa Biskupia
31 sierpnia 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Dąbrowa Biskupia
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Gniewkowo
30 sierpnia 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Gniewkowo
LGD Czarnoziem na Soli - Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Inowrocław
24 sierpnia 2022 r.
Spotkanie dot. diagnozy obszaru LSR w Gminie Inowrocław
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne ONLINE dotyczące diagnozy obszaru LSR
24 sierpnia 2022 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne ONLINE dotyczące diagnozy obszaru LSR
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące diagnozy obszaru LSR w Rojewie
24 sierpnia 2022 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące diagnozy obszaru LSR w Rojewie
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące diagnozy obszaru LSR w Dąbrowie Biskupiej
23 sierpnia 2022 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące diagnozy obszaru LSR w Dąbrowie Biskupiej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2023 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 6
dzisiejsze odwiedziny: 1266
wszystkie wizyty: 3285202
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.