Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G - Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.
4 marca 2019 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G - Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.

                                                                                                                                  

                                                                                                  Inowrocław, 04.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nr konkursu LGD: 2/2019/G

 

Termin składania wniosków: 18.03.2019 r. – 01.04.2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133a lok.106

88-100 Inowrocław

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, wykonanej jako wydruk z generatora wniosków, dostępnego na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl.

Uwaga: suma kontrolna Wniosku w wersji papierowej i przesłanego za pomocą generatora winna być identyczna.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny w ramach naboru:

 

 

3.3.1. Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku.

 

 

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.3.1. LSR: Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku.

 

Wskaźniki produktu:

wskaźniki produktu

Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych

jednostka miary

sztuka

wartość

15

 

Wskaźniki rezultatu:

wskaźniki rezultatu

liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych

jednostka miary

osoba

wartość

30.000

 

 

Limit środków w ramach naboru: 300 000 zł,

 

Kwota grantu: od 5 000 zł do 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (jednostki sektora finansów publicznych) lub do 90% kosztów kwalifikowalnych (pozostali wnioskodawcy).

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

opracowanie i wydanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników, widokówek, broszur itp.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

       1.   osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej,

       2.   osoby prawne

  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność  prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR.

Uwaga: o dofinansowanie grantu nie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku
nr 4 do ogłoszenia.

 

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60 pkt

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

 

W przypadku projektów objętych grantem o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zdecyduje kolejno:

 • Wartość wskaźnika produktu zadeklarowana do osiągnięcia przez realizację wybranego grantu;
 • Wartość odpowiedniego wskaźnika rezultatu zadeklarowana do osiągnięcia przez realizację wybranego grantu (liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych);
 • W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowe wartości wskaźników dla Grantobiorców uzyskuj), o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków.

Zadeklarowana wartość wskaźnika produktu i rezultatu będzie ustalana w ujęciu procentowym, wg wzoru:

 

Wartość wskaźnika produktu/rezultatu zadeklarowana do osiągniecia

przez realizację wybranego grantu

-----------------------------------------------------------------------------------------------  * 100%

Wartość odpowiedniego wskaźnika produktu/rezultatu określona w LSR

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli oraz na stronie internetowej: www.czarnoziemnasoli.pl.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli. Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wpl.pl lub telefonicznie: (52) 353 71 12.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. wzór formularza wniosku o powierzenie grantu;
 2. wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;
 3. wzór formularza umowy o powierzenie grantu;
 4. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 5. szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
 6. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 7. lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

 

>> LINK DO GENERATORA <<

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
1.wzór formularza wniosku o powierzenie grantu  
(112 KB / .xlsx)
2.
pobierz plik
2.wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;  
(178 KB / .doc)
3.
pobierz plik
3.wzór formularza umowy o powierzenie grantu  
(173 KB / .xls)
4.
pobierz plik
4.obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia  
(469 KB / .doc)
5.
pobierz plik
5.szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;  
(456 KB / .doc)
6.
pobierz plik
6.lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;  
(447 KB / .doc)
7.
pobierz plik
7.lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.  
(2 MB / .pdf)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 62
LGD Czarnoziem na Soli - JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ???
25 kwietnia 2019 r.
JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ???
LGD Czarnoziem na Soli - Bezpłatne kursy zawodowe w ramach projektu "Idę do pracy!"
24 kwietnia 2019 r.
Bezpłatne kursy zawodowe w ramach projektu "Idę do pracy!"
24 kwietnia 2019 r.
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko : Asystent ds. projektów grantowych
LGD Czarnoziem na Soli - Szkolenie dla WNIOSKODAWCÓW ubiegających się o dotacje na PODEJMOWANIE działalności
23 kwietnia 2019 r.
Szkolenie dla WNIOSKODAWCÓW ubiegających się o dotacje na PODEJMOWANIE działalności
LGD Czarnoziem na Soli - Szkolenie dla PRZEDSIĘBIORCÓW ubiegających się o dotacje na ROZWIJANIE działalności
23 kwietnia 2019 r.
Szkolenie dla PRZEDSIĘBIORCÓW ubiegających się o dotacje na ROZWIJANIE działalności
LGD Czarnoziem na Soli - Uwaga przedsiębiorcy ! Kolejne nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej od 16 maja 2019 roku !!
23 kwietnia 2019 r.
Uwaga przedsiębiorcy ! Kolejne nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej od 16 maja 2019 roku !!
LGD Czarnoziem na Soli - Kolejne nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej od 16 maja 2019 roku !!
23 kwietnia 2019 r.
Kolejne nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej od 16 maja 2019 roku !!
LGD Czarnoziem na Soli - Wesołego Alleluja !
19 kwietnia 2019 r.
Wesołego Alleluja !
LGD Czarnoziem na Soli - Bieżące informacje na temat terminów naborów wniosków w LGD!
19 kwietnia 2019 r.
Bieżące informacje na temat terminów naborów wniosków w LGD!
LGD Czarnoziem na Soli - Kurs przygotowania zwodowego w branży drobiarskiej. Zachęcamy do wzięcia udzialu w kursie !
19 kwietnia 2019 r.
Kurs przygotowania zwodowego w branży drobiarskiej. Zachęcamy do wzięcia udzialu w kursie !
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 62
LGD Czarnoziem na Soli - JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ???
25 kwietnia 2019 r.
JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ???
LGD Czarnoziem na Soli - Bezpłatne kursy zawodowe w ramach projektu "Idę do pracy!"
24 kwietnia 2019 r.
Bezpłatne kursy zawodowe w ramach projektu "Idę do pracy!"
24 kwietnia 2019 r.
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko : Asystent ds. projektów grantowych
LGD Czarnoziem na Soli - Szkolenie dla WNIOSKODAWCÓW ubiegających się o dotacje na PODEJMOWANIE działalności
23 kwietnia 2019 r.
Szkolenie dla WNIOSKODAWCÓW ubiegających się o dotacje na PODEJMOWANIE działalności
LGD Czarnoziem na Soli - Szkolenie dla PRZEDSIĘBIORCÓW ubiegających się o dotacje na ROZWIJANIE działalności
23 kwietnia 2019 r.
Szkolenie dla PRZEDSIĘBIORCÓW ubiegających się o dotacje na ROZWIJANIE działalności
LGD Czarnoziem na Soli - Uwaga przedsiębiorcy ! Kolejne nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej od 16 maja 2019 roku !!
23 kwietnia 2019 r.
Uwaga przedsiębiorcy ! Kolejne nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej od 16 maja 2019 roku !!
LGD Czarnoziem na Soli - Kolejne nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej od 16 maja 2019 roku !!
23 kwietnia 2019 r.
Kolejne nabory wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej od 16 maja 2019 roku !!
LGD Czarnoziem na Soli - Wesołego Alleluja !
19 kwietnia 2019 r.
Wesołego Alleluja !
LGD Czarnoziem na Soli - Bieżące informacje na temat terminów naborów wniosków w LGD!
19 kwietnia 2019 r.
Bieżące informacje na temat terminów naborów wniosków w LGD!
LGD Czarnoziem na Soli - Kurs przygotowania zwodowego w branży drobiarskiej. Zachęcamy do wzięcia udzialu w kursie !
19 kwietnia 2019 r.
Kurs przygotowania zwodowego w branży drobiarskiej. Zachęcamy do wzięcia udzialu w kursie !
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2019 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 982
wszystkie wizyty: 1318743
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.