Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G - Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.
4 marca 2019 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G - Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.

                                                                                                                                  

                                                                                                  Inowrocław, 04.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nr konkursu LGD: 2/2019/G

 

Termin składania wniosków: 18.03.2019 r. – 01.04.2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133a lok.106

88-100 Inowrocław

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, wykonanej jako wydruk z generatora wniosków, dostępnego na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl.

Uwaga: suma kontrolna Wniosku w wersji papierowej i przesłanego za pomocą generatora winna być identyczna.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny w ramach naboru:

 

 

3.3.1. Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku.

 

 

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.3.1. LSR: Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku.

 

Wskaźniki produktu:

wskaźniki produktu

Liczba wspartych operacji dotyczących działań informacyjno-promocyjnych

jednostka miary

sztuka

wartość

15

 

Wskaźniki rezultatu:

wskaźniki rezultatu

liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych

jednostka miary

osoba

wartość

30.000

 

 

Limit środków w ramach naboru: 300 000 zł,

 

Kwota grantu: od 5 000 zł do 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (jednostki sektora finansów publicznych) lub do 90% kosztów kwalifikowalnych (pozostali wnioskodawcy).

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

opracowanie i wydanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników, widokówek, broszur itp.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

       1.   osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej,

       2.   osoby prawne

  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność  prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR.

Uwaga: o dofinansowanie grantu nie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku
nr 4 do ogłoszenia.

 

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60 pkt

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

 

W przypadku projektów objętych grantem o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zdecyduje kolejno:

 • Wartość wskaźnika produktu zadeklarowana do osiągnięcia przez realizację wybranego grantu;
 • Wartość odpowiedniego wskaźnika rezultatu zadeklarowana do osiągnięcia przez realizację wybranego grantu (liczba odbiorców opracowanych publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych);
 • W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowe wartości wskaźników dla Grantobiorców uzyskuj), o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków.

Zadeklarowana wartość wskaźnika produktu i rezultatu będzie ustalana w ujęciu procentowym, wg wzoru:

 

Wartość wskaźnika produktu/rezultatu zadeklarowana do osiągniecia

przez realizację wybranego grantu

-----------------------------------------------------------------------------------------------  * 100%

Wartość odpowiedniego wskaźnika produktu/rezultatu określona w LSR

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli oraz na stronie internetowej: www.czarnoziemnasoli.pl.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli. Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wpl.pl lub telefonicznie: (52) 353 71 12.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. wzór formularza wniosku o powierzenie grantu;
 2. wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;
 3. wzór formularza umowy o powierzenie grantu;
 4. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 5. szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
 6. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 7. lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

 

>> LINK DO GENERATORA <<

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
1.wzór formularza wniosku o powierzenie grantu  
(112 KB / .xlsx)
2.
pobierz plik
2.wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;  
(178 KB / .doc)
3.
pobierz plik
3.wzór formularza umowy o powierzenie grantu  
(173 KB / .xls)
4.
pobierz plik
4.obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia  
(469 KB / .doc)
5.
pobierz plik
5.szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;  
(456 KB / .doc)
6.
pobierz plik
6.lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;  
(447 KB / .doc)
7.
pobierz plik
7.lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.  
(2 MB / .pdf)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 118
LGD Czarnoziem na Soli - Nabór na stanowisko : Asystent ds. projektów grantowych
3 września 2019 r.
Nabór na stanowisko : Asystent ds. projektów grantowych
LGD Czarnoziem na Soli - Dożynki Gminne w Kołodziejewie
3 września 2019 r.
Dożynki Gminne w Kołodziejewie
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Wyścigach Traktorów w Wielowsi
26 sierpnia 2019 r.
LGD na Wyścigach Traktorów w Wielowsi
LGD Czarnoziem na Soli - "Równać Szanse" - konkurs
23 sierpnia 2019 r.
"Równać Szanse" - konkurs
13 sierpnia 2019 r.
Dokumentacja dotycząca protestów do konkursu nr 3/2019 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik LGD - Dorośli Dzieciom - fotorelacja
13 sierpnia 2019 r.
Piknik LGD - Dorośli Dzieciom - fotorelacja
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik LGD - 12 sierpnia - Kobylniki - zapraszamy !!
6 sierpnia 2019 r.
Piknik LGD - 12 sierpnia - Kobylniki - zapraszamy !!
5 sierpnia 2019 r.
Zakończony nabór wniosków 9/2019 - Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Zakończony nabór wniosków 8/2019/G – Kluby młodzieżowe
1 sierpnia 2019 r.
Zakończony nabór wniosków 8/2019/G – Kluby młodzieżowe
LGD Czarnoziem na Soli - Zakończony nabór wniosków 7/2019/G Aktywizacja społeczno-zawodowa
1 sierpnia 2019 r.
Zakończony nabór wniosków 7/2019/G Aktywizacja społeczno-zawodowa
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 118
LGD Czarnoziem na Soli - Nabór na stanowisko : Asystent ds. projektów grantowych
3 września 2019 r.
Nabór na stanowisko : Asystent ds. projektów grantowych
LGD Czarnoziem na Soli - Dożynki Gminne w Kołodziejewie
3 września 2019 r.
Dożynki Gminne w Kołodziejewie
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Wyścigach Traktorów w Wielowsi
26 sierpnia 2019 r.
LGD na Wyścigach Traktorów w Wielowsi
LGD Czarnoziem na Soli - "Równać Szanse" - konkurs
23 sierpnia 2019 r.
"Równać Szanse" - konkurs
13 sierpnia 2019 r.
Dokumentacja dotycząca protestów do konkursu nr 3/2019 Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik LGD - Dorośli Dzieciom - fotorelacja
13 sierpnia 2019 r.
Piknik LGD - Dorośli Dzieciom - fotorelacja
LGD Czarnoziem na Soli - Piknik LGD - 12 sierpnia - Kobylniki - zapraszamy !!
6 sierpnia 2019 r.
Piknik LGD - 12 sierpnia - Kobylniki - zapraszamy !!
5 sierpnia 2019 r.
Zakończony nabór wniosków 9/2019 - Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Zakończony nabór wniosków 8/2019/G – Kluby młodzieżowe
1 sierpnia 2019 r.
Zakończony nabór wniosków 8/2019/G – Kluby młodzieżowe
LGD Czarnoziem na Soli - Zakończony nabór wniosków 7/2019/G Aktywizacja społeczno-zawodowa
1 sierpnia 2019 r.
Zakończony nabór wniosków 7/2019/G Aktywizacja społeczno-zawodowa
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2019 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 516
wszystkie wizyty: 1539139
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.