Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
17 grudnia 2018 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej

        

 

 

                                                                                        Inowrocław, dn. 17.12.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Numer konkursu LGD:8/2018/G

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne na obszarze LSR

do 2023 roku.

 

Cel szczegółowy:

LSR: Włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku.

 

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

 

Przedsięwzięcie/typ projektu: 3.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku (zgodnie z LSR/SzOOP)

 

Oś Priorytetowa 11

 

Działanie:

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

 

I. INFORMACJE O NABORZE

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR) (Numer konkursu: 8/2018/G).

 

II. TERMINY

 

Termin, od którego można składać wnioski –  31.12.2018 (data rozpoczęcia naboru)

Termin, do którego można składać wnioski – 14.01.2019 (data zakończenia naboru)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019 r. (orientacyjna data zatwierdzenia listy wniosków wybranych do dofinansowania – z dokładnością do kwartału)

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli:

Adres: ul. Poznańska 133a lok. 106;

          88-100 Inowrocław

 

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: www.lgdczarnoziemnasoli.pl

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku
o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami w biurze Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli, w terminie naboru.

Wnioski o dofinansowanie złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: lgdczarnozemnasoli@wp.pl lub telefonicznie na numer 52 353 71 12:

Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania wniosku o dofinansowanie. Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

Oś 11: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie.

Okres i termin realizacji projektu:

Realizacja projektu może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakłada się, że umowy o dofinansowanie zostaną podpisane nie później niż do końca marca 2019 r. Okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, tj. pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 2023 r.

LGD rekomenduje, by okres realizacji projektu nie przekraczał 6 miesięcy.

 

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

 

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu odbiorcami wsparcia muszą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Nie przewiduje się możliwości realizacji wsparcia wyłącznie dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może uzyskać wsparcie w projekcie wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są uczestnikami projektu. Uczestnik projektu należący do grupy otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym musi być otoczeniem uczestników danego projektu.

Obie grupy muszą pochodzić z terenu objętego LSR (osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), tj. mieszkańcy 8 gmin powiatu inowrocławskiego: Inowrocław, Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Złotniki Kujawskie.

Na etapie realizacji projektu grantobiorca będzie zobowiązany do zweryfikowania miejsca zamieszkania uczestników projektu pod kątem kwalifikowalności.

 

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców terenu LSR. Realizacji celu podporządkowani wybór grupy docelowej projektu, tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Operacje w zakresie:

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

 

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Oś 11:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu 3 osoby;

- Liczba utworzonych partnerstw publiczno - społecznych 1 partnerstwo;

Wskaźnik produktu:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 4 osoby.

- Liczba podmiotów w ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie 1 podmiot

- Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie 1 podmiot

- Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej z finansowanych ze środków EFS 3 inicjatywy

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w konkursie wynosi 50.000,00 (limit środków w ramach naboru zaakceptowany przez ZW) PLN.

 

X. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektów obejmujących aktywizację społeczno-zawodową (dot. celu szczegółowego 1.1. - Typ 3 SZOOP RPO WK-P),
wynosi: 50 000,00 zł.

 

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

 

Za kwalifikowalne zostaną uznane wydatki spełniające łącznie następujące warunki:

- zostały faktycznie poniesione w okresie między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2020 r.;

- są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,
w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie;

- są zgodne z RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP;

- zostały uwzględnione w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku
o dofinansowanie;

- zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;

- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku
z realizacją projektu;

- zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

- zostały należycie udokumentowane;

- zostały wykazane we wniosku o płatność zgodnie z przyjętymi przez MIR Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;

- dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców.

Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być logicznie ze sobą powiązane i wynikać z zaplanowanych działań.

Wnioskodawca objęty obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, prowadząc postępowanie przetargowe zobowiązany jest umieszczać zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza) dostępnej pod adresem: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl. W przypadku zawieszenia działalności bazy lub
w przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę.

Wszelkie zasady dotyczące kwalifikowalności, które wnioskodawca obowiązkowo musi stosować, zawierają Wytyczne MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.

 

XII. ETAPY WERYFIKACJI

 

Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

- w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinasowania;

- jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 7 dni (do 52 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie).

 

XIII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Kryteriach wyboru operacji stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji, zgodnie z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do ogłoszenia o naborze.

 

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia odwołania w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku
o dofinansowanie w terminie 7 dni od doręczenia informacji dotyczącej wyników naboru.

Odwołanie przysługuje, na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD, od:

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW albo

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Szczegółowe zasady wniesienia i rozpatrzenia protestu reguluje Procedura P3 stanowiąca Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.

 

XV. UMOWA O DOFINANSOWANIE

 

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków.

 

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 353 71 12.

 

XVII. STANDARD CEN I ZASADY REALIZACJI GRANTÓW

 

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania wsparcia na projekty grantowe w ramach niniejszego naboru zostały wskazane w dokumencie pn. ”Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach  projektu grantowego”.

Typ projektu: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. (3), Nabór 8/2018/G., stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

LINK DO GENERATORA

 

Załączniki:

 1. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu;
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – nie dotyczy;
 3. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020;
 4. Procedura wyboru i oceny grantów;
 5. Obowiązujący wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 6. Obowiązująca wersja formularza Wniosku o dofinansowanie;
 7. Obowiązująca Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie;
 8. Obowiązująca wersję Wniosku o płatność;
 9. Podręcznik dla LGD cześć 2.
 10. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach projektu grantowego.
 11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016.
 13. Karta oceny zgodności projektu z LSR – wzór.
 14. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru – wzór.
 15. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej.
 16. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym.

 

Definicje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostały wskazane w zasadach udzielenia wsparcia stanowiących załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia

Definicje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

należy wybrać odpowiednią Oś priorytetową i właściwy dla tej Osi wskaźnik produktu
i rezultatu

w przypadku wprowadzenia przez LGD indywidualnych zasad dotyczących poziomu dofinansowania oraz maksymalnych i minimalnych wartości projektu, należy wprowadzić wartości zgodne z tymi uregulowaniami

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
OGŁOSZENIE EKONOMIA SPOŁECZNA  
(57 KB / .docx)
2.
pobierz plik
1.Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu;  
(40 KB / .docx)
3.
pobierz plik
3.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020;  
(3 MB / .docx)
4.
pobierz plik
4.Procedura wyboru i oceny grantów;  
(61 KB / .docx)
5.
pobierz plik
5.Obowiązujący wzór Umowy o dofinansowanie projektu;  
(5 MB / .docx)
6.
pobierz plik
6.Obowiązująca wersja formularza Wniosku o dofinansowanie;  
(232 KB / .docx)
7.
pobierz plik
8.Obowiązująca wersja Wniosku o płatność;  
(52 KB / .docx)
8.
pobierz plik
9.Podręcznik dla LGD cześć 2.  
(8 MB / .pdf)
9.
pobierz plik
11.Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020.  
(667 KB / .pdf)
10.
pobierz plik
12.Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016  
(582 KB / .pdf)
11.
pobierz plik
13.Karta oceny zgodności projektu z LSR – wzór.  
(46 KB / .docx)
12.
pobierz plik
14.Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru – wzór.  
(41 KB / .docx)
13.
pobierz plik
15.Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej.  
(52 KB / .docx)
14.
pobierz plik
16.Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym.  
(171 KB / .docx)
15.
pobierz plik
10.Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach projektu grantowego.  
(102 KB / .docx)
16.
pobierz plik
7.Obowiązująca Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie;  
(231 KB / .docx)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 122
31 grudnia 2018 r.
Uwaga! Zmiana załącznika "Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem" - usługi wzajemnościowe oraz lider/animator
LGD Czarnoziem na Soli - Wdrażanie LSR
27 grudnia 2018 r.
Wdrażanie LSR
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Jarmarku Bożonaredzeniowym Kruszwicy
22 grudnia 2018 r.
LGD na Jarmarku Bożonaredzeniowym Kruszwicy
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs Literacki z LGD !
21 grudnia 2018 r.
Konkurs Literacki z LGD !
20 grudnia 2018 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
LGD Czarnoziem na Soli - Wesołych Świąt !
19 grudnia 2018 r.
Wesołych Świąt !
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
17 grudnia 2018 r.
LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 122
31 grudnia 2018 r.
Uwaga! Zmiana załącznika "Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem" - usługi wzajemnościowe oraz lider/animator
LGD Czarnoziem na Soli - Wdrażanie LSR
27 grudnia 2018 r.
Wdrażanie LSR
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Jarmarku Bożonaredzeniowym Kruszwicy
22 grudnia 2018 r.
LGD na Jarmarku Bożonaredzeniowym Kruszwicy
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs Literacki z LGD !
21 grudnia 2018 r.
Konkurs Literacki z LGD !
20 grudnia 2018 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
LGD Czarnoziem na Soli - Wesołych Świąt !
19 grudnia 2018 r.
Wesołych Świąt !
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2018/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2018/G - lider/animator
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018/G - kluby młodzieżowe
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
17 grudnia 2018 r.
LGD na Gniewkowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2020 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 4
dzisiejsze odwiedziny: 904
wszystkie wizyty: 1877115
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.