Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023/G - Granty PROW - Opracowanie koncepcji Smart Village
18 grudnia 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023/G - Granty PROW - Opracowanie koncepcji Smart Village

                                                                                  Kruszwica, 18.12.2023 r.

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nr konkursu LGD: 3/2023/G

 

Termin składania wniosków: 02.01.2024 r. - 16.01.2024 r.

 

Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

ul. Niepodległości 16

88-150 Kruszwica

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny w ramach naboru:

 

3.2.3. Opracowanie koncepcji Smart Village

Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Aktywizacja i integracja mieszkańców LSR do 2023 roku.

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.2 LSR: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku.

oraz

 

3.2.3. Opracowanie koncepcji Smart Village. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku.

 

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.2. LSR: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku.

 

Wskaźniki produktu:

Lp.

1

 

wskaźniki produktu

Liczba opracowanych koncepcji Smart Village

 

jednostka miary

sztuka

 

wartość

8

 

 

Wskaźniki rezultatu:

Lp.

1

 

wskaźniki produktu

Liczba powierzonych grantów dotyczących przygotowania koncepcji Smart Village

 

jednostka miary

sztuka

 

wartość

8

 

 

Limit środków w ramach naboru: 8 000,00 euro, co przy kursie 1 euro = 4,00 złote wynosi 32 000,00 złotych

 

Kwota grantu: 4 000,00 złotych

 

Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (jednostki sektora finansów publicznych) lub 100% kosztów kwalifikowalnych (pozostali wnioskodawcy).

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Opracowanie koncepcji Smart Village dla wybranej miejscowości.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

       1.   osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej,

       2.   osoby prawne

  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność  prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR.

 

O dofinansowanie grantu nie mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

 

W przypadku projektów objętych grantem o równej ilości uzyskanych punktów (po uwzględnieniu kolejnych kryteriów rozstrzygających), o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zdecyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli oraz na stronie internetowej: www.czarnoziemnasoli.pl.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli. Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wpl.pl lub telefonicznie: (52) 353 71 12.

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. wzór formularza wniosku o powierzenie grantu;
  2. wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;
  3. wzór formularza umowy o powierzenie grantu;
  4. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
  5. szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
  6. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
  7. lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.2.3 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
1. Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu  
(1009 KB / .xls)
2.
pobierz plik
1b. Oświadczenia  
(63 KB / .xls)
3.
pobierz plik
2. Wzór formularza umowy o powierzenie grantu  
(177 KB / .doc)
4.
pobierz plik
3. Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu  
(237 KB / .xls)
5.
pobierz plik
4. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru  
(484 KB / .doc)
6.
pobierz plik
5. Szczegółowe założenia projektu grantowego LGD  
(455 KB / .doc)
7.
pobierz plik
6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;  
(449 KB / .doc)
8.
pobierz plik
7. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.2.3 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.   
(129 KB / .pdf)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 116
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów - Koncepcja Smart Village
22 grudnia 2023 r.
Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów - Koncepcja Smart Village
LGD Czarnoziem na Soli - Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
21 grudnia 2023 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
LGD Czarnoziem na Soli - Startują konsultacje społeczne ws. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
21 grudnia 2023 r.
Startują konsultacje społeczne ws. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
18 grudnia 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023/G - Granty PROW - Opracowanie koncepcji Smart Village
LGD Czarnoziem na Soli - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.
11 grudnia 2023 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne nt. postępów we wdrażaniu LSR.
5 grudnia 2023 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne nt. postępów we wdrażaniu LSR.
LGD Czarnoziem na Soli - Wyniki Finału konkursu "ŚWIĄTECZNE SMAKI CZARNOZIEMU"
4 grudnia 2023 r.
Wyniki Finału konkursu "ŚWIĄTECZNE SMAKI CZARNOZIEMU"
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne nt. postępów we wdrażaniu LSR.
4 grudnia 2023 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne nt. postępów we wdrażaniu LSR.
LGD Czarnoziem na Soli - Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw"
30 listopada 2023 r.
Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw"
LGD Czarnoziem na Soli - Przedłużamy konsultacje społeczne do czwartku 30.11.2023 r.
27 listopada 2023 r.
Przedłużamy konsultacje społeczne do czwartku 30.11.2023 r.
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 116
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów - Koncepcja Smart Village
22 grudnia 2023 r.
Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów - Koncepcja Smart Village
LGD Czarnoziem na Soli - Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
21 grudnia 2023 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
LGD Czarnoziem na Soli - Startują konsultacje społeczne ws. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
21 grudnia 2023 r.
Startują konsultacje społeczne ws. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
18 grudnia 2023 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023/G - Granty PROW - Opracowanie koncepcji Smart Village
LGD Czarnoziem na Soli - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.
11 grudnia 2023 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne nt. postępów we wdrażaniu LSR.
5 grudnia 2023 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne nt. postępów we wdrażaniu LSR.
LGD Czarnoziem na Soli - Wyniki Finału konkursu "ŚWIĄTECZNE SMAKI CZARNOZIEMU"
4 grudnia 2023 r.
Wyniki Finału konkursu "ŚWIĄTECZNE SMAKI CZARNOZIEMU"
LGD Czarnoziem na Soli - Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne nt. postępów we wdrażaniu LSR.
4 grudnia 2023 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjno - konsultacyjne nt. postępów we wdrażaniu LSR.
LGD Czarnoziem na Soli - Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw"
30 listopada 2023 r.
Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw"
LGD Czarnoziem na Soli - Przedłużamy konsultacje społeczne do czwartku 30.11.2023 r.
27 listopada 2023 r.
Przedłużamy konsultacje społeczne do czwartku 30.11.2023 r.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2024 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 4
dzisiejsze odwiedziny: 736
wszystkie wizyty: 3730568
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.