Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021 - 1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.
29 marca 2021 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021 - 1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.

Kruszwica, 29.03.2021 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2021

 

Termin składania wniosków: 12/04/2021 r.- 26/04/2021 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

ul. Niepodległości 16

88-150 Kruszwica

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich formach elektronicznych (z zachowaniem tożsamości wersji na wszystkich egzemplarzach). Każdy komplet dokumentów aplikacyjnych powinien być wpięty w oddzielny segregator. Prosimy, by nie bindować dokumentów ani nie układać ich w koszulki, ponieważ utrudnia to przeglądanie dokumentów podczas oceny.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  na obszarze LSR do 2023 r.

Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 13 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 14  do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

 

Maksymalna kwota wsparcia: 500 000,00 zł

 

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż  50 000,00 zł

 

Intensywność pomocy:

 

a) do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,


b) 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dz.U. z 2019 poz. 664 z późn.zm.


c) 90% kosztów kwalifikowanych – w przypadku:

- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców  – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. z 2019 poz. 664 z późn.zm

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz na stronach internetowych/stronie internetowej:

 • www.czarnoziemnasoli.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Pytania należy kierować na adres email: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl lub telefonicznie: 52 353 71 12, 600 818 821

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
 4. informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;
 6. zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;
 7. wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;
 8. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 9. zobowiązanie wnioskodawcy;   
 10.  wzór formularza wniosku o płatność;
 11. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 12. wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 13. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 14. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 15. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli,
 16. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli,
 17. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki.

 

 

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Zał. nr 2 instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  
(2 MB / .pdf)
2.
pobierz plik
Zał. nr 3 wzór biznesplanu  
(131 KB / .docx)
3.
pobierz plik
Zał. nr 4 informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu  
(2 MB / .pdf)
4.
pobierz plik
Zał. nr 5 oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa  
(179 KB / .xlsx)
5.
pobierz plik
Zał. nr 6 zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa  
(885 KB / .pdf)
6.
pobierz plik
Zał.nr 7 wzór formularza umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami  
(3 MB / .rar)
7.
pobierz plik
Zał. nr 8 oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  
(49 KB / .docx)
8.
pobierz plik
Zał. nr 9 zobowiązania Wnioskodawcy  
(80 KB / .doc)
9.
pobierz plik
Zał. nr 10 wzór formularza wniosku o płatność  
(3 MB / .zip)
10.
pobierz plik
Zał. nr 11 instrukcja wypełniania wniosku o płatność  
(2 MB / .pdf)
11.
pobierz plik
Zał. nr 12 wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
(80 KB / .xlsx)
12.
pobierz plik
Zał. nr 13 obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia  
(80 KB / .doc)
13.
pobierz plik
Zał. nr 14 lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  
(79 KB / .doc)
14.
pobierz plik
Zał. nr 15 kryteria wyboru operacji  
(38 KB / .docx)
15.
pobierz plik
Zał. nr 16 lokalna strategia rozwoju  
(3 MB / .docx)
16.
pobierz plik
Zał. nr 17 planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. Załącznik nr 1 do Wytycznych 6_4_2017  
(53 KB / .doc)
17.
pobierz plik
Zał. nr 18 ogłoszenie o naborze inkubator 1-2021  
(339 KB / .doc)
18.
pobierz plik
Wniosek o przyznanie pomocy  
(290 KB / .xlsx)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 52
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs "Letni Czarnoziem w obiektywie"
21 czerwca 2021 r.
Konkurs "Letni Czarnoziem w obiektywie"
LGD Czarnoziem na Soli - "Akywizacja społeczno - zawodowa Szadłowic"
18 czerwca 2021 r.
"Akywizacja społeczno - zawodowa Szadłowic"
LGD Czarnoziem na Soli - X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu "WSZYSCY POLACY TO JEDNA RODZINA"
18 czerwca 2021 r.
X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu "WSZYSCY POLACY TO JEDNA RODZINA"
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 - Rewitalizacja
18 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 - Rewitalizacja
LGD Czarnoziem na Soli - Gęsina nie tylko na św. Marcina - Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych
15 czerwca 2021 r.
Gęsina nie tylko na św. Marcina - Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych
9 czerwca 2021 r.
Podsumowanie konsultacji społecznych ws. aktualizacji zał. nr 2 do umowy ramowej - Harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach LSR
LGD Czarnoziem na Soli - Kolejne szkolenia Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi!
7 czerwca 2021 r.
Kolejne szkolenia Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi!
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Dniu Dziecka w Rojewie
7 czerwca 2021 r.
LGD na Dniu Dziecka w Rojewie
LGD Czarnoziem na Soli - Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zasad przyznawania pomocy oraz ochrony danych osobowych w ramach projektów grantowych
4 czerwca 2021 r.
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zasad przyznawania pomocy oraz ochrony danych osobowych w ramach projektów grantowych
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Dniu Dziecka w Kruszwicy
2 czerwca 2021 r.
LGD na Dniu Dziecka w Kruszwicy
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 52
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs "Letni Czarnoziem w obiektywie"
21 czerwca 2021 r.
Konkurs "Letni Czarnoziem w obiektywie"
LGD Czarnoziem na Soli - "Akywizacja społeczno - zawodowa Szadłowic"
18 czerwca 2021 r.
"Akywizacja społeczno - zawodowa Szadłowic"
LGD Czarnoziem na Soli - X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu "WSZYSCY POLACY TO JEDNA RODZINA"
18 czerwca 2021 r.
X Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu "WSZYSCY POLACY TO JEDNA RODZINA"
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 - Rewitalizacja
18 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 - Rewitalizacja
LGD Czarnoziem na Soli - Gęsina nie tylko na św. Marcina - Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych
15 czerwca 2021 r.
Gęsina nie tylko na św. Marcina - Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych
9 czerwca 2021 r.
Podsumowanie konsultacji społecznych ws. aktualizacji zał. nr 2 do umowy ramowej - Harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach LSR
LGD Czarnoziem na Soli - Kolejne szkolenia Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi!
7 czerwca 2021 r.
Kolejne szkolenia Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi!
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Dniu Dziecka w Rojewie
7 czerwca 2021 r.
LGD na Dniu Dziecka w Rojewie
LGD Czarnoziem na Soli - Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zasad przyznawania pomocy oraz ochrony danych osobowych w ramach projektów grantowych
4 czerwca 2021 r.
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zasad przyznawania pomocy oraz ochrony danych osobowych w ramach projektów grantowych
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Dniu Dziecka w Kruszwicy
2 czerwca 2021 r.
LGD na Dniu Dziecka w Kruszwicy
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2021 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 540
wszystkie wizyty: 2324005
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.