Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2020/G - Aktywizacja społeczno-zawodowa EFS
30 listopada 2020 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2020/G - Aktywizacja społeczno-zawodowa EFS

                 

>>>LINK DO GENERATORA<<<

                                                                                             

                                                                                              Kruszwica, dn. 30.11.2020

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 7/2020/G

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne na obszarze LSR

do 2023 roku.

 

Cel szczegółowy:

LSR: Włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku.

 

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

 

Przedsięwzięcie/typ projektu: 3.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku (zgodnie z LSR/SzOOP)

 

Oś Priorytetowa 11

 

Działanie:

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

 

I. INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR) (Numer konkursu: 7/2020/G

II. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski –  15.12.2020 r.  (data rozpoczęcia naboru)

Termin, do którego można składać wnioski – 28.12.2020 r.  (data zakończenia naboru)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2021 r. (orientacyjna data zatwierdzenia listy wniosków wybranych do dofinansowania – z dokładnością do kwartału)

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli:

Adres: ul. Niepodległości 16;

          88-150 Kruszwica

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: www.lgdczarnoziemnasoli.pl Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami w biurze Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli, w terminie naboru.

Wnioski o dofinansowanie złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: lgdczarnozemnasoli@wp.pl lub telefonicznie na numer 52 353 71 12.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania wniosku o dofinansowanie. Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

Oś 11: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie.

 

Okres i termin realizacji projektu:

Realizacja projektu może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie, której zawarcie planowane jest w I kwartale 2021. Okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, tj. pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 2023 r.

LGD wskazuje, aby projekt rozpoczął się w roku 2021 i trwał nie dłużej niż 12 miesięcy.

 

 

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

W ramach projektu odbiorcami wsparcia muszą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Nie przewiduje się możliwości realizacji wsparcia wyłącznie dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym muszą pochodzić z terenu objętego LSR (osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), tj. mieszkańcy 8 gmin powiatu inowrocławskiego: Inowrocław, Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Złotniki Kujawskie.

Na etapie realizacji projektu grantobiorca będzie zobowiązany do zweryfikowania miejsca zamieszkania uczestników projektu pod kątem kwalifikowalności.

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców terenu LSR. Realizacji celu podporządkowano wybór grupy docelowej projektu, tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Operacje w zakresie: 1e. Aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Oś 11:

 1. Wskaźnik rezultatu kluczowe:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu ;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) ;
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna ;
 1. Wskaźnik produktu kluczowe:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie .
 1. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla projektu:
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu na poziomie ;
 • wskaźnik efektywności społecznej;
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ;
 1. Wskaźniki produktu specyficzne dla projektu:
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym o wartości ;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym .

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w konkursie wynosi  750 884,92 (limit środków w ramach naboru zaakceptowany przez ZW) PLN.

X. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Minimalna wartość projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi
100 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektów obejmujących aktywizację społeczno-zawodową (dot. celu szczegółowego 1.1. - Typ 1e SZOOP RPO WK-P),
wynosi: 150 000,00 zł.

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Za kwalifikowalne zostaną uznane wydatki spełniające łącznie następujące warunki:

- zostały faktycznie poniesione w okresie między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2020 r.;

- są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,
w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie;

- są zgodne z RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP;

- zostały uwzględnione w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku
o dofinansowanie;

- zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;

- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku
z realizacją projektu;

- zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

- zostały należycie udokumentowane;

- zostały wykazane we wniosku o płatność zgodnie z przyjętymi przez MIR Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;

- dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców.

Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być logicznie ze sobą powiązane i wynikać z zaplanowanych działań.

Wnioskodawca objęty obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, prowadząc postępowanie przetargowe zobowiązany jest umieszczać zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza) dostępnej pod adresem: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl. W przypadku zawieszenia działalności bazy lub
w przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę.

Wszelkie zasady dotyczące kwalifikowalności, które wnioskodawca obowiązkowo musi stosować, zawierają Wytyczne MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.

 

XII. ETAPY WERYFIKACJI

Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

- w terminie do 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinasowania;

- jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

- wciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia wyboru projektów przez Radę następuje przygotowanie i wysłanie do wnioskodawców pism informujących o wynikach oceny zgodności projektu z LSR i wynikach wyboru. Pismo jest podpisane przez upoważnionego przedstawiciela LGD (Dyrektora Biura LGD lub pracownika prowadzącego sprawę).

- w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wyboru, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej:

 • listę projektów zgodnych z LSR;
 • listę rankingową, czyli listę projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków);
 • protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru projektów, zawierający informację o włączeniach z procesu decyzyjnego (ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły).

 

XIII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokona oceny i wyboru projektów
w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane
w Kryteriach wyboru operacji stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do ogłoszenia o naborze.

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia odwołania w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku
o dofinansowanie w terminie 7 dni od doręczenia informacji dotyczącej wyników naboru.

Odwołanie przysługuje, na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD, od:

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW albo

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Szczegółowe zasady wniesienia i rozpatrzenia protestu reguluje Procedura P3 stanowiąca Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.

XV. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków.

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli działającego w Kruszwicy, przy ul. Niepodległości 16, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 353 71 12.

XVII. STANDARD CEN I ZASADY REALIZACJI GRANTÓW

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania wsparcia na projekty grantowe w ramach niniejszego naboru zostały wskazane w dokumencie pn. ”Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach  projektu grantowego”. Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji  o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i / lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) (1.e.), Nabór 7/2020/G., stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

 1. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu;
 2. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020;
 3. Procedura wyboru i oceny grantów;
 4. Obowiązujący wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 5. Obowiązująca wersja formularza Wniosku o dofinansowanie;
 6. Obowiązująca Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie;
 7. Obowiązująca wersję Wniosku o płatność;
 8. Podręcznik dla LGD cześć 2.
 9. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramachprojektu grantowego.
 10. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019.
 12. Karta oceny zgodności projektu z LSR – wzór.
 13. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru – wzór.
 14. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej.
 15. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym.
 16. Standard oraz ceny rynkowe.

 

 

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Zał. 1. Ogłoszenie o naborze  
(55 KB / .docx)
2.
pobierz plik
Zał. 2. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu  
(40 KB / .docx)
3.
pobierz plik
Zał. 3. Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020  
(3 MB / .docx)
4.
pobierz plik
Zał. 4. Procedura wyboru i oceny  
(46 KB / .docx)
5.
pobierz plik
Zał. 5. Obowiązujący wzór umowy o dofinansowanie  
(592 KB / .docx)
6.
pobierz plik
Zał. 6. Wzór wniosku o dofinansowanie  
(235 KB / .docx)
7.
pobierz plik
Zał.7. Obowiązująca instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  
(245 KB / .docx)
8.
pobierz plik
Zał. 8. Obowiązująca wersja wniosku o płatność  
(87 KB / .docx)
9.
pobierz plik
Zał. 9. Podręcznik dla LGD cz.2  
(8 MB / .pdf)
10.
pobierz plik
Zał. 11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020  
(658 KB / .pdf)
11.
pobierz plik
Zał.12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 08.07.2019  
(692 KB / .doc)
12.
pobierz plik
Zał. 13. Karta oceny za zgodność z LSR  
(46 KB / .docx)
13.
pobierz plik
Zał. 14. Karta oceny (kryteria)  
(41 KB / .docx)
14.
pobierz plik
Zał. 15. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej  
(45 KB / .docx)
15.
pobierz plik
Zał. 16. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym  
(233 KB / .pdf)
16.
pobierz plik
Zał. 10. Zasady udzielania wsparcia  
(131 KB / .docx)
17.
pobierz plik
Zał. 17. Standard oraz ceny rynkowe  
(67 KB / .docx)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 124
31 grudnia 2020 r.
Szkolenie dla potencjalnych grantobiorców - rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej!
31 grudnia 2020 r.
Szkolenie dla potencjalnych grantobiorców - kluby młodzieżowe!
31 grudnia 2020 r.
Szkolenie dla potencjalnych grantobiorców - lider/animator!
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2020/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2020/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2020/G - Kluby młodzieżowe
31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2020/G - Kluby młodzieżowe
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2020/G - Lider/animator
31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2020/G - Lider/animator
28 grudnia 2020 r.
Zakończony nabór wniosków 7/2020/G - Aktywizacja społeczno-zawodowa
LGD Czarnoziem na Soli - Życzenia od LGD Czarnoziem na Soli!
24 grudnia 2020 r.
Życzenia od LGD Czarnoziem na Soli!
23 grudnia 2020 r.
Zakończony nabór wniosków nr 6/2020 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Komisja konkursowa wybrała najpiękniejsze "Świąteczne kartki z Kujaw"!
19 grudnia 2020 r.
Komisja konkursowa wybrała najpiękniejsze "Świąteczne kartki z Kujaw"!
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 124
31 grudnia 2020 r.
Szkolenie dla potencjalnych grantobiorców - rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej!
31 grudnia 2020 r.
Szkolenie dla potencjalnych grantobiorców - kluby młodzieżowe!
31 grudnia 2020 r.
Szkolenie dla potencjalnych grantobiorców - lider/animator!
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2020/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2020/G - Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości społecznej
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2020/G - Kluby młodzieżowe
31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2020/G - Kluby młodzieżowe
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2020/G - Lider/animator
31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2020/G - Lider/animator
28 grudnia 2020 r.
Zakończony nabór wniosków 7/2020/G - Aktywizacja społeczno-zawodowa
LGD Czarnoziem na Soli - Życzenia od LGD Czarnoziem na Soli!
24 grudnia 2020 r.
Życzenia od LGD Czarnoziem na Soli!
23 grudnia 2020 r.
Zakończony nabór wniosków nr 6/2020 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Komisja konkursowa wybrała najpiękniejsze "Świąteczne kartki z Kujaw"!
19 grudnia 2020 r.
Komisja konkursowa wybrała najpiękniejsze "Świąteczne kartki z Kujaw"!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2021 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 3
dzisiejsze odwiedziny: 582
wszystkie wizyty: 2154207
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.