Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2019/G - Kluby młodzieżowe
28 czerwca 2019 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2019/G - Kluby młodzieżowe

 

Kruszwica , dn. 28.06.2019

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Numer konkursu LGD:8/2019/G

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne na obszarze LSR

do 2023 roku.

 

Cel szczegółowy:

LSR: Włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku.

 

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

 

Przedsięwzięcie/typ projektu: 3.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku (zgodnie z LSR/SzOOP)

 

Typ: Kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) z inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym(1f).

 

 

Oś Priorytetowa 11

 

 

Działanie:

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

I. INFORMACJE O NABORZE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR (Numer konkursu: 8/2019/G)

II. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski –  17.07.2019 (data rozpoczęcia naboru)

Termin, do którego można składać wnioski – 31.07.2019 (data zakończenia naboru)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kwartał 2019 r. (orientacyjna data zatwierdzenia listy wniosków wybranych do dofinansowania – z dokładnością do kwartału)

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli:

Adres: ul. Niepodległości 16

          88-150 Kruszwica

W godzinach pracy biura tj. pn-pt. 7:30-15:30

 

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: www.lgdczarnoziemnasoli.pl Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, w terminie naboru.

Wnioski o dofinansowanie złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.

 

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: lgdczarnozemnasoli@wp.pl lub telefonicznie na numer 52 353 71 12.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania wniosku o dofinansowanie. Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

Oś 11: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie.

 

Okres i termin realizacji projektu:

Realizacja projektu powinna rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakłada się, że umowy o dofinansowanie zostaną podpisane nie później niż do końca 2019 r. Okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, tj. pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 2023 r.

LGD rekomenduje, aby projekt rozpoczął się w roku 2020 i trwał nie dłużej niż 9 miesięcy.

 

 

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu odbiorcami wsparcia muszą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Nie przewiduje się możliwości realizacji wsparcia wyłącznie dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może uzyskać wsparcie w projekcie wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są uczestnikami projektu. Uczestnik projektu należący do grupy otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym musi być otoczeniem uczestników danego projektu.

Obie grupy muszą pochodzić z terenu objętego LSR (osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), tj. mieszkańcy 8 gmin powiatu inowrocławskiego: Inowrocław, Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Dąbrowa Biskupia, Rojewo, Złotniki Kujawskie.

Na etapie realizacji projektu grantobiorca będzie zobowiązany do zweryfikowania miejsca zamieszkania uczestników projektu pod kątem kwalifikowalności.

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców terenu LSR. Realizacji celu podporządkowani wybór grupy docelowej projektu, tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Operacje w zakresie: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) z inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (1c) i  inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (1f).

 

VIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Oś 11:

1. Wskaźniki produktu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – ;

- Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – ;

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym .

 

 1. Wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – ;

- Wskaźnik efektywności społecznej ;

- Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym –

 

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w konkursie wynosi 258 426,00 PLN (limit środków w ramach naboru zaakceptowany przez ZW).

 

X. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektów obejmujących aktywizację społeczno-zawodową (dot. celu szczegółowego 1.1. - Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P),
wynosi: 50 000,00 zł.

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Za kwalifikowalne zostaną uznane wydatki spełniające łącznie następujące warunki:

- zostały faktycznie poniesione w okresie między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2020 r.;

- są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,
w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie;

- są zgodne z RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP;

- zostały uwzględnione w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku
o dofinansowanie;

- zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;

- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku
z realizacją projektu;

- zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

- zostały należycie udokumentowane;

- zostały wykazane we wniosku o płatność zgodnie z przyjętymi przez MIR Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;

- dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców.

Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być logicznie ze sobą powiązane i wynikać z zaplanowanych działań.

Grantobiorca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Grantu w sposób zapewniający, w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zamówień publicznych.

 

Wszelkie zasady dotyczące kwalifikowalności, które wnioskodawca obowiązkowo musi stosować, zawierają Wytyczne MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

 

XII. ETAPY WERYFIKACJI

Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

- w terminie do 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinasowania;

- jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 7 dni (do 52 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie).

- wciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia wyboru projektów przez Radę następuje przygotowanie i wysłanie do wnioskodawców pism informujących o wynikach oceny zgodności projektu z LSR i wynikach wyboru. Pismo jest podpisane przez upoważnionego przedstawiciela LGD (Dyrektora Biura LGD lub pracownika prowadzącego sprawę).

- w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wyboru, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej:

 • listę projektów zgodnych z LSR;
 • listę rankingową, czyli listę projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków);
 • protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru projektów, zawierający informację o włączeniach z procesu decyzyjnego (ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły).

 

XIII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Kryteriach wyboru operacji stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60.

Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do ogłoszenia o naborze.

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia odwołania w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku
o dofinansowanie w terminie 7 dni od doręczenia informacji dotyczącej wyników naboru.

Odwołanie przysługuje, na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD, od:

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW albo

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Szczegółowe zasady wniesienia i rozpatrzenia protestu reguluje Procedura P3 stanowiąca Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.

XV. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze wniosków.

 

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli (zlokalizowanego w Kruszwicy, ul. Niepodległości 16), czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 353 71 12.

XVII. STANDARD CEN I ZASADY REALIZACJI GRANTÓW

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania wsparcia na projekty grantowe w ramach niniejszego naboru zostały wskazane w dokumencie pn. ”Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach  projektu grantowego”.

Typ projektu: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) z inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (1c) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym(1f). Nabór 8/2019/G., stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

>>LINK DO GENERATORA<<

 

Załączniki:

 1. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu;
 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – nie dotyczy;
 3. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020;
 4. Procedura wyboru i oceny grantów;
 5. Obowiązujący wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 6. Obowiązująca wersja formularza Wniosku o dofinansowanie;
 7. Obowiązująca Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie;
 8. Obowiązująca wersję Wniosku o płatność;
 9. Podręcznik dla LGD cześć 2.
 10. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramachprojektu grantowego.
 11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 24.10.2016.
 13. Karta oceny zgodności projektu z LSR – wzór.
 14. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru – wzór.
 15. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej.
 16. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym.
 17. Standard pracy klubu młodzieżowego.
Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
belka  
(19 KB / .JPG)
2.
pobierz plik
1.Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu;  
(40 KB / .docx)
3.
pobierz plik
3.LSR  
(3 MB / .docx)
4.
pobierz plik
4.Procedura wyboru i oceny grantów;  
(273 KB / .rar)
5.
pobierz plik
5.Obowiązujący wzór Umowy o dofinansowanie projektu;  
(5 MB / .docx)
6.
pobierz plik
8.Obowiązująca wersję Wniosku o płatność;  
(52 KB / .docx)
7.
pobierz plik
9.Podręcznik dla LGD cześć 2.  
(8 MB / .pdf)
8.
pobierz plik
10.Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramachprojektu grantowego.  
(97 KB / .docx)
9.
pobierz plik
11.Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS na lata 2014-2020.  
(667 KB / .pdf)
10.
pobierz plik
12.Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków  
(582 KB / .pdf)
11.
pobierz plik
13.Karta oceny zgodności projektu z LSR – wzór.  
(46 KB / .docx)
12.
pobierz plik
14.Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru – wzór.  
(41 KB / .docx)
13.
pobierz plik
15.Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej.  
(52 KB / .docx)
14.
pobierz plik
16. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym.  
(171 KB / .docx)
15.
pobierz plik
17.Standard pracy klubu młodzieżowego.  
(18 KB / .docx)
16.
pobierz plik
6.Obowiązująca wersja formularza Wniosku o dofinansowanie  
(232 KB / .docx)
17.
pobierz plik
7. Obowiązująca Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie  
(234 KB / .docx)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 157
31 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019/G - Aktywizacja społeczno-zawodowa
LGD Czarnoziem na Soli - LGD Czarnoziem na Soli podczas Święta Koszykówki w Gniewkowie
31 grudnia 2019 r.
LGD Czarnoziem na Soli podczas Święta Koszykówki w Gniewkowie
27 grudnia 2019 r.
Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „RÓWNE SZANSE” ogłasza nabór uczestników do "Klubu młodzieżowego"
LGD Czarnoziem na Soli - Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Odkrywamy piękno LGD Czarnoziem na Soli”
27 grudnia 2019 r.
Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Odkrywamy piękno LGD Czarnoziem na Soli”
23 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020 - Infrastruktura
23 grudnia 2019 r.
Projekt Grantowy - Promocja obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
23 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2019 - Rewitalizacja
23 grudnia 2019 r.
Wyniki naboru 4/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej - Rada korygująca
23 grudnia 2019 r.
Wyniki naboru 3/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej - Rada korygująca
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gniewkowie
16 grudnia 2019 r.
LGD na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gniewkowie
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 157
31 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019/G - Aktywizacja społeczno-zawodowa
LGD Czarnoziem na Soli - LGD Czarnoziem na Soli podczas Święta Koszykówki w Gniewkowie
31 grudnia 2019 r.
LGD Czarnoziem na Soli podczas Święta Koszykówki w Gniewkowie
27 grudnia 2019 r.
Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „RÓWNE SZANSE” ogłasza nabór uczestników do "Klubu młodzieżowego"
LGD Czarnoziem na Soli - Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Odkrywamy piękno LGD Czarnoziem na Soli”
27 grudnia 2019 r.
Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Odkrywamy piękno LGD Czarnoziem na Soli”
23 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020 - Infrastruktura
23 grudnia 2019 r.
Projekt Grantowy - Promocja obszaru LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
23 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2019 - Rewitalizacja
23 grudnia 2019 r.
Wyniki naboru 4/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej - Rada korygująca
23 grudnia 2019 r.
Wyniki naboru 3/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej - Rada korygująca
LGD Czarnoziem na Soli - LGD na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gniewkowie
16 grudnia 2019 r.
LGD na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gniewkowie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2021 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 2
dzisiejsze odwiedziny: 167
wszystkie wizyty: 2201866
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.