Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2019 -Rewitalizacja
5 lipca 2019 r.
LGD Czarnoziem na Soli - Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2019 -Rewitalizacja

 

                   

                                                                                            Kruszwica, 05.07.2019 r.

 

 

  Ogłoszenie o konkursie

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie

na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

                  Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-296/19

 

Numer konkursu LGD: 9/2019

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

 

Cel szczegółowy LSR 2.1.: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2023 roku

 

SzOOP Oś 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu: 2.1.2. Rewitalizacja wsi na obszarze LSR do 2023 roku.

Typ projektu SzOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym

 

Oś Priorytetowa 7

 

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

WSTĘP

 

Ogłoszenie o konkursie (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167), zwana dalej: ustawą o RLKS. Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu.

Ponadto, informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w  - Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 2014-2020, jak również w procedurze oceny i wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju stowarzyszenia lokalna grupa działania Czarnoziem na Soli wraz z procedurą przeprowadzania konkursu wniosków w ramach Osi 7 RPO WK-P 2014-2020

 

I. INFORMACJE O KONKURSIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ogłasza konkurs dofinansowanie w ramach działania (7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (Numer konkursu: 9/2019).

 

II. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski –  19.07.2019

Termin, do którego można składać wnioski – 02.08.2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2020

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli:

ul. Niepodległości 16

88 – 150 Kruszwica

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30

 

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić i wysłać
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) oraz zgodnie
  z Instrukcją użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców (dalej: Instrukcja użytkownika GWD)  
 2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku
  o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze w terminie konkursu wskazanym w części II Ogłoszenia.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami  (egzemplarz 1: oryginał wniosku i oryginały załączników egzemplarz 2: kopia wniosku i kopia załączników) i w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w terminie naboru.

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu (wersja papierowa)należy dostarczyć osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.
 2. Wnioski o dofinansowanie złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.
 3. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.
 4. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
 5. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o konkursie.
 6. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik niniejszego Ogłoszenia o konkursie, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu oraz w kryteriach wyboru projektu/warunkach udzielenia wsparcia, w zależności od etapu oceny na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu. Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego jest załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia (dalej: warunki udzielenia wsparcia) i stanowi załącznik do Uchwały Nr 44/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 czerwca 2019 r.
 7. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie
  z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
 8. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:
 • Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.
 • Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe
i załączyć je jako jeden plik.

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.

 1. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność
  z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku
  o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.
 2. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
 • logo RPO WK-P;
 • numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
 • numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
 • numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
 • nazwa wnioskodawcy;
 • tytuł projektu.
 1. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie zawierające: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer konkursu, numer projektu (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów), następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone
  w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
 3. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu
  i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż
  w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

 

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

Oś 7: jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy prywatni we współpracy
z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego konkursu, są:

Mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli na lata 2014-2020.

 

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego konkursu można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym;

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana.

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki
z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

 

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

 

 1. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego wynikającego z SZOOP/LSR:

 

 • liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – wynika
  z SZOOP i LSR

definicja wskaźnika: Potencjalna liczba osób korzystających z rewitalizowanych
w ramach projektu  obszarów. Pod uwagę bierze się liczbę ludności zamieszkałej na zrewitalizowanych obszarach.

Jednostka miary: osoby

 • liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (RLKS) - wynika z SZOOP

definicja: Liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w ramach realizowanego projektu (w trakcie jego realizacji lub do 12 miesięcy po jej zakończeniu).

Jednostka miary: szt.

 

 1. Wskaźniki produktu wynikające z SZOOP/LSR:

 

 • liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach – wynika z SZOOP i LSR

definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach realizowanego projektu, obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. Obiekt infrastruktury (obiekt budowlany) – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie  z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z użyciem wyrobów budowlanych.

Jednostka miary: szt.

 

 • powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wynika z SZOOP i LSR

definicja wskaźnika: Wskaźnik monitoruje powierzchnię obszaru objętego projektem. Liczony jest jako powierzchnia terenu na jakim prowadzone są działania związane z realizacją projektu. W przypadku, w którym rewitalizacją objęty jest budynek, powierzchnia obszaru objętego rewitalizacja odpowiada powierzchni działki, na której stoi budynek.

Jednostka miary: ha

 

 • długość przebudowanych dróg gminnych– wynika z SZOOP i LSR

definicja wskaźnika: Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego.

Jednostka miary: km

 

 1. Wskaźniki horyzontalne odnoszące się do efektów interwencji
  w kluczowych dla KE obszarach
  :

 

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  definicja wskaźnika: Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono
w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom
z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty rozumie się obiekty budowlane, czyli konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów
w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak i dedykowanych.

Jednostka miary: szt.

 

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych                                                                                               definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych, tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi). Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym również np.  uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.

Jednostka miary: osoby

 

 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

definicja wskaźnika: Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby
z niepełnosprawnością. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.

Jednostka miary: szt.

 

 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne

definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK. Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT Information and Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/produkcji, gromadzenia/przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej
z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe. W przypadku, gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.

Jednostka miary: szt.

 

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonego w Warunkach udzielenia wsparcia stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

 

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w konkursie wynosi 1.492.500,00 PLN.

 

X. FORMA WSPARCIA

Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego

 

XI. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

 

XII. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Za kwalifikowalne zostaną uznane wydatki spełniające łącznie następujące warunki:

- zostały faktycznie poniesione w okresie między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2020 r.;

- są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,
w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie;

- są zgodne z RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP;

- zostały uwzględnione w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku
o dofinansowanie;

- zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;

- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku
z realizacją projektu;

- zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

- zostały należycie udokumentowane;

- zostały wykazane we wniosku o płatność zgodnie z przyjętymi przez MIR Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;

- dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców.

Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być logicznie ze sobą powiązane i wynikać z zaplanowanych działań.

Wnioskodawca objęty obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, prowadząc postępowanie przetargowe zobowiązany jest umieszczać zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza) dostępnej pod adresem: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl. W przypadku zawieszenia działalności bazy lub
w przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania
 ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę.

Wszelkie zasady dotyczące kwalifikowalności, które wnioskodawca obowiązkowo musi stosować, zawierają Wytyczne MR w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.

 

 

XIII. ETAPY WERYFIKACJI

 

Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane w następujących etapach:


Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

- w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinansowania,

 

- jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nie wydłuża terminu na wybór projektów,  

 

- terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie, LGD przekazuje ZW wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów wybranych;

 

- szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w procedurze stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia.

 

Weryfikacja warunków udzielenia wsparcia dokonywana przez  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- Weryfikacja zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia wniosku
o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

- Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach konkursu
(w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).

 

- w terminie 85 dni roboczych Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie.

 

- szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

- Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił warunki udzielenia wsparcia, umowę o   dofinansowanie.   Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

XIV. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokona oceny
i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli i stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60.

 

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

XV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku
o dofinansowanie.

Protest może być złożony po otrzymaniu przez Wnioskodawcę informacji o wynikach oceny i wyboru projektów. Wnioskodawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny i wyboru projektu.

Protest przysługuje, na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD, od:

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW (albo)

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wymogi formalne protestu - protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzeniaprotestu;
 2.  
 3. numer wniosku o dofinansowanie projektu;
 1. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz zuzasadnieniem);
 2. wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz zuzasadnieniem);
 3. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz
  zuzasadnieniem);
 4. wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niżej, niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem);
 5. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,
  z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

 

Złożenie protestu w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wskazanych wcześniej wymogów  formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa jednokrotnie wnioskodawcę do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie protestu przez wnioskodawcę może nastąpić wyłącznie
w zakresie:

 1. oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzeniaprotestu;
 2.  
 3. numeru wniosku odofinansowanie;

podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Do momentu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW wnioskodawca może złożyć za pośrednictwem LGD oświadczenie o cofnięciu wniesionego protestu. Oświadczenie dla swej skuteczności powinno być złożone w formie pisemnej 
i zawierać jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu protestu. W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę Rada LGD:

 1. pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formiepisemnej;
 2. przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW, jeżeli skierowała protest do tej instytucji – w takim przypadku ZW pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formiepisemnej.

W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej na poziomie LGD, w tym autokontroli dokonywanej przez LGD,  zostały uregulowane w Procedurze oceny
i  wyboru operacji  w ramach  LSR dla projektów rewitalizacyjnych.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej, w tym rozpatrzenia protestu przez ZW po autokontroli zostały uregulowanie w załączniku nr 8 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-2014-2020 w ramach RLKS”.

Etap weryfikacji prowadzonej przez Zarząd Województwa

Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZW) Wnioskodawca może złożyć protest od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Protest wnoszony jest do Departamentu Funduszy Europejskich za pośrednictwem Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wymogi formalne protestu - protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;

4) wskazanie warunków udzielenia wsparcia, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych warunków udzielenia wsparcia];

5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz
z uzasadnieniem;

6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,
z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, Departament Funduszy Europejskich wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 6.

Procedura odwoławcza od odmowy udzielenia wsparcia przebiega analogicznie jak
w przypadku procedury odwoławczej przewidzianej dla konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO. Odpowiednie zastosowanie mają zapisy załącznika nr 6 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa okaże się, że nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków, Zarząd Województwa informuje podmiot ubiegający się o dofinansowanie o braku dostępnych środków i pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Od decyzji podjętych przez Zarząd Województwa podczas weryfikacji protest nie przysługuje.

 

XVI. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

XVII. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli czynnego od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 – 15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 535 71 12, 600 818 821, 660 433 806

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu;
 2. Obowiązujące w ramach konkursu warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014 – 2020;
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD
 4. Formularz wniosku o dofinansowanie
 5. Instrukcja użytkownika generatora
 6. Regulamin użytkownika GWD
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie
 8. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku o dofinansowanie
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 11. Obowiązująca wersja wniosku o płatność (załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WKP wniosek o płatność składany jest wyłącznie w systemie SL)
 12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 13. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 14. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 15. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym – dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 16. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli;
 17. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania w przypadku wycofania infrastruktury badawczej

 

Dokumenty pomocnicze:

 • Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ;
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Interpretacja Departamentu Regionalnego z dn. 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach działania 7.1”.

 

Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD  w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia (dalej: warunki udzielenia wsparcia). Warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik do Uchwały Nr 11/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020
z dnia 28.02.2019 r.

należy załączyć dokumenty lub wskazać miejsce, gdzie zostały one upublicznione
(w przypadku ogólnodostępnych dokumentów w wersji elektronicznej). Zaproponowana lista nie stanowi katalogu zamkniętego załączników do ogłoszenia

 

                                                                                              

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Ogłoszenie  
(424 KB / .docx)
2.
pobierz plik
1. Lokalne kryteria wyboru  
(2 MB / .pdf)
3.
pobierz plik
2. Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów grantowych realizowanych przez LGD w ramach RLKS  
(66 KB / .docx)
4.
pobierz plik
3. Zasady wsparcia projektów  
(272 KB / .docx)
5.
pobierz plik
4. Formularz wniosku o dofinansowanie  
(815 KB / .pdf)
6.
pobierz plik
5. Instrukcja użytkownika Generatora  
(2 MB / .pdf)
7.
pobierz plik
6. Regulamin użytkownika GWD  
(99 KB / .pdf)
8.
pobierz plik
7. Instrukcja wypełniania wniosku  
(590 KB / .pdf)
9.
pobierz plik
8. Instrukcja wypełniania załączników  
(6 MB / .zip)
10.
pobierz plik
9. Lista załącznikow  
(214 KB / .docx)
11.
pobierz plik
10. Wzór umowy o dofinansowanie  
(6 MB / .zip)
12.
pobierz plik
11. Obowiązująca wersja wniosku o płatność  
(173 KB / .pdf)
13.
pobierz plik
12. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli  
(4 MB / .pdf)
14.
pobierz plik
13. Procedury  
(466 KB / .pdf)
15.
pobierz plik
14. Standardy kształtowania ładu przestrzennego  
(7 MB / .pdf)
16.
pobierz plik
16. Regulamin doradztwa  
(343 KB / .pdf)
17.
pobierz plik
17. Mechanizm monitorowania i wycofania  
(351 KB / .pdf)
18.
pobierz plik
belka  
(46 KB / .PNG)
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 147
LGD Czarnoziem na Soli - Uroczyste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
12 grudnia 2019 r.
Uroczyste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
11 grudnia 2019 r.
Podsumowanie konsultacji społecznych odnośnie "Procedury realizacji Projektów Grantowych"
3 grudnia 2019 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
3 grudnia 2019 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie "Procedury realizacji Projektów Grantowych"
2 grudnia 2019 r.
Podsumowanie konsultacji społecznych odnośnie "Procedury kontroli Grantobiorców wraz z planem kontroli w ramach Projektów Grantowych"
LGD Czarnoziem na Soli - „Niezwykłe wydarzenie kulinarne – piernikowy zawrót głowy”
2 grudnia 2019 r.
„Niezwykłe wydarzenie kulinarne – piernikowy zawrót głowy”
LGD Czarnoziem na Soli - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD CZARNOZIEM NA SOLI
27 listopada 2019 r.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD CZARNOZIEM NA SOLI
LGD Czarnoziem na Soli - Dzięki środkom z LGD zdobywają nowe kompetencje
26 listopada 2019 r.
Dzięki środkom z LGD zdobywają nowe kompetencje
22 listopada 2019 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Procedury kontroli Grantobiorców wraz z planem kontroli w ramach Projektów Grantowych.
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs na film promocyjny "Zmiana na lepsze dzięki Funduszom Unijnym"
22 listopada 2019 r.
Konkurs na film promocyjny "Zmiana na lepsze dzięki Funduszom Unijnym"
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 147
LGD Czarnoziem na Soli - Uroczyste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
12 grudnia 2019 r.
Uroczyste Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
11 grudnia 2019 r.
Podsumowanie konsultacji społecznych odnośnie "Procedury realizacji Projektów Grantowych"
3 grudnia 2019 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Załącznika nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
3 grudnia 2019 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie "Procedury realizacji Projektów Grantowych"
2 grudnia 2019 r.
Podsumowanie konsultacji społecznych odnośnie "Procedury kontroli Grantobiorców wraz z planem kontroli w ramach Projektów Grantowych"
LGD Czarnoziem na Soli - „Niezwykłe wydarzenie kulinarne – piernikowy zawrót głowy”
2 grudnia 2019 r.
„Niezwykłe wydarzenie kulinarne – piernikowy zawrót głowy”
LGD Czarnoziem na Soli - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD CZARNOZIEM NA SOLI
27 listopada 2019 r.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD CZARNOZIEM NA SOLI
LGD Czarnoziem na Soli - Dzięki środkom z LGD zdobywają nowe kompetencje
26 listopada 2019 r.
Dzięki środkom z LGD zdobywają nowe kompetencje
22 listopada 2019 r.
Startują konsultacje społeczne odnośnie Procedury kontroli Grantobiorców wraz z planem kontroli w ramach Projektów Grantowych.
LGD Czarnoziem na Soli - Konkurs na film promocyjny "Zmiana na lepsze dzięki Funduszom Unijnym"
22 listopada 2019 r.
Konkurs na film promocyjny "Zmiana na lepsze dzięki Funduszom Unijnym"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli
ul. Poznańska 133A lok.106
88-100 Inowrocław
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
tel. 52 353 71 12
tel. kom. 600 818 821

Polityka prywatności
Polityka cookies
2017 - 2019 © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
Projekt i wykonanie em-studio.pl
Licznik
liczba osób OnLine: 1
dzisiejsze odwiedziny: 957
wszystkie wizyty: 1654812
Polityka Prywatności
Na stronie www.czarnoziemnasoli.pl używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach świadczenia usług oraz kontaktu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności oraz Polityka cookies.